HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 10.73 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

.v· " ‘ ë r _ X. - ,, ,,, r e­ .7.
" a ` ’ ‘ ‘ ' ` ’ H ' * r ` , ` ^ ·`¥‘ '‘‘‘ ``“` H
. l nl 1., _; r j
jj, ‘ v P.S. Kunnen wij niet iets doen om den achter ,‘
¤ ‘ l stand van Den Helder, Zeist en Utrecht
Y I ` binnen te krijgen ‘? tij
? C ‘ ‘ lit
s Al weer een opzettelijke verdraaiing en ver- lj
· ‘ valsching van een brief! Bijna alle brieven ,
, r van het Hoofdkwartier aan Adj. V., die in dit {
_ boekje worden aangehaald, zün op gelijke wijze, ·- ·
gg ;, door weglating van zinsn eden of door verkeerde ll
vertalirg, verdraaid. {
,r ~ _ Wie waarborgt ons na ditalles,dat al deandere i i `
brieven van Veld-Ofticieren in ,,Een Protest" `
f ­ voorkomende, niet op dezelfde wijze zün behan- ,,,_
` deld, door er uit weg te laten wat niet dienen l
ff? kon voor het oogmerk van den schrijver? j
4 De reputatie van don besten mensch ter á
wereld is in zulke handen niet veilig! j;
_ _ ll
~ _ 2) Deze drie eorpsen zijn, zooals reeds meer gezegd In de eBISte plä3rtS is het 111Bt Wäälf, wat 111 `,
, is, zeer arm. In den Helder komt büna geen cent binnen, de noot gezegd wordt, dat ,,deze drie korpsen l
en in Zeist is het voor de ofücieren niet beter gesteld. Z881, arm Zgneu j
QS 1 ll"` "““" ‘ïY"`P"“" Z`ï°“‘” d°“ H"ld°” °“ Z°i’“* "“ de °m' Alleen Den Helder kan onder de armere ’
ener kan zgn doodkist bestellen. j
i Toch mocht GEEN vEnom‘5eHUI,DIGmG H0EG;·N,,MD kO1`pS€11 gerekend WO1‘dB11; Utrecht en Zeist il
worden aangenomen! zijn doorgaans in staat geweest zichzelf te j
­·_` onderhouden en hun huur te betalen.
De huur van Den Helder was door de
nieuwe huurschikking verlaagd geworden in ,,
E, Nov. ’$l1 van 1"11.25 tot f8.~, maar het had
. zelfs daarna niet geregeld zijne f 8.- huur be- l
taald. Daarom werd in dien brief gevraagd:
4 ,,Kunnen wij niet iets doen om den achterstand _ {
van Den Helder, Zeist en Utrecht binnen te ,‘
_ krijgen ? _ M ‘
t.‘»Z;;*·,
Blade. 40 midden in.
Maar was de toestand der Legerdinantiën misschien Ter beantwoording van deze vragen dlelle
liie T " “""k°lük ä°° “l"’“h* i“ ‘ll°“ *üd» dat het goede Hoofd- het volgende uittreksel uit de Eigendoms-
kwartier, in weerwil van zijn brieven van 27 November mkcning van het jaar, Bindigfmdc 30 April T _
‘ _«;»· 189l aan arme corpsen, genoodzaakt was die arme corpsen . . l
,0,,,, hun acmcrsmndcn ,8 docu Opdukkcn? 1892, voorkomende 1n ons Jaarverslag (Feiten
" Hadden de rijkere korpsen dan geen surplus betaald? 911 Cllfêïsd ‘
* Die gedachte alleen is inderdaad genoeg om het koude 5
zweet te doen uitbreken!
Volgens de Balans van 1 Juni 1892 werd voor huur g
ontvangen van verschillende corpsen en eigendommen de j gc
somma van f 21210,415, terwijl betaald werd voor huur i
van eigendommen en corpsen de sornma van f1S94l,09ï>. r hg
in Genoeg over de huurquesties van liet Leger dos Heils, I ““
i _i1i,ï Ik Word er letterlijk xnisselijl; van, _
v i .
ävtägrën" _ _ M ::,:1-L/2,;:, ~N­*W"T Kg ,M __: _'___«______, ......l...Y.«..; ·­­­.:­­·”.»...­1­­.. we Y ”' " o ^` ’`· Mil ii ` ii lèïrliäiliii "i l ‘l