HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

· ‘'
‘ . A " · ­· A ‘ · · " ‘ r ‘> A‘,
, ­ _ _ V . · jwàit gw ~,
te r E ’
A t ­ IS ­~ï= ­ " ·
` Wtmdü Adgiullmlli De brief was in het Engelseh geschreven en
ien Q. ,,Gij hebt, geloof ik, een nota ontvangen van het Eigen=· luidde aldus: j
cn, ,,doms­Departement,"vermeldendo het bedrag, dat gij aan Dear Adj_ V_
l ,,huren ten achter zijt van af December tot den ISM Maart. _ ‘ . uzjï
B01 A ,,Den 4<l•=¤ Maart was uw totaal­sehuld een weinig gedaald, V _
ou l ,,0;;,,,;,00,1 gg dgn gaat ages betaald jmbgg 1) lou have received a note I think {rom the
ge- U, ,,Wij maken ons een weinig bezorgd over de huren van l?1‘0p€1‘ty D€pa.1‘tm0nl; Siatlng what is the
lat `, nàêzï Wïrki amount that your rents have been short since . ·
ii i ;eNi·seiiur.n(ieiNe neEenNAAnn AANNEMEN veen Ami- DOC' to March. ist` On March 4m your wml · `ii‘`
an K. NTERSTAWGVE ,,UUR_ was again a but short although en the Ilth you ‘
ma ` · ,,Kunncn wij den Helder, Zeist cn Utrecht 2) hun paid Ill fllll. bve 3.1*6 feeling 3, little anxious
tal ,,{(‘llli6l'Stl.lld niet doen betalen ?" about; this Wggkg also, that is the rent you
lk (gc,) W_ M_ ,,0,,,%,,, (,.,,,,/;S,,,_,,_ pay to us on the 2nd of April. Will you
GH kindly watch your oücers closely and accept . r,·i
lt- l no excuse for short rent. If this should be
‘ short owing to the general’s meetings it will be '
{ . only fair te make that the first charge upon the
Q protits of this tour.
j, t = l hope you are rested and well.
lg; j Yours alfeetionately g
ik 4 (signed) W. M. Pewnne. .
Chia/#Sew·. i _
Q l’.S. Can’t we pull up Den Helder, Zeist and ·
, Utrecht arrears? _ i
l De juiste vertaling van dezen brief is:
n j Wü3l‘dG Adj. V.
,.[· I _ aangaande huren.
lg i Gij hebt, geloof ik, eene nota ontvangen van `
l­ i het Eigendo1ns­Departement, vermeldende het
3- i bedrag, dat gij aan huren ten achter züt van
t- ·· "·l af December tot den Ism Maart. 0p 4 Maart
r · ontbrak er weer een weinig aan uw T0taal,1)
n ofschoon gij den lldiw het volle bedrag betaaIdet.¤)
e ` ` maken ons een weinig bezorgd over de
H ·,' huren van deze Week, nl. de huren die ons
k op 2 April moet betalen. zoo eomn, uwm
g OFFICIEREN NAUVKEURIG NA TE GAAN, EN GEEN
e VERONTSOPILTLDIGINGEN AAN TE NEMEN veoa HET
r NIET VOLLEDIG BETALEN DER HUUR. Als zijde
huur niet voluit kunnen betalen, tengevolge van ·
i de bijeenkomsten met den Generaalël dan is het
, niet meer dan billijk, om van dat te kort den
T eersten post te maken, die betaald moet worden E
°° uit de inkomsten dezer reis. Ik hoop, dat gij
i j uitgerust en wel züt. Uw toegeiiegene - ~
· (get.) W. M. Pewnm., Cl1elïSec1·eáa1·is.
l H ti T{’ooi· die week n.l. ,
i 2) Nam. het volle bedrag van die week! j
3) Waardoor de oliieieren enkele dagen uit hun korpsen . gg
afwezig geweest waren.
JE!
. i ’ i;"i‘;ïe.:LL...·l, . ‘l , , · , · " · . #' . 1 , ~ ‘h..t.i.t,:,,,L_