HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

·.: V V ,; i,`»-, T,i`? .’l `_ " ‘ °" ';" *" ‘" ·"rg " ;;;`; _ ;.;,;;€ë'¥`ï;,;/1.11.. exe; ‘;,;;,; jï;;,,;¥1çï;·';·w;2.,;..:»5r;.t:":~.ï ,.7 ···· *1 .·:;e:;ï=,:e·:: .r· ··:· · Y , ·
`>‘’ 'ï‘‘‘ ` ‘`· ’ *‘·
­ · _ .
” " - l s
" I r·;·1·., ,_ ·· ‘
E Blade. 38 Noot Il. ‘
i .1i ·=*·*tc:j­, . ­
l ^çil{`£r‘~ · · I ·· ' ' ‘; A · _ . _ , A I, ( . I
, De D- O- l""l‘lO" ¤­~·¤<>lu*< dOO l·"'§» OO ZOO l'Ol“l§ OO Het Hoofdkwartierl zou zeer "aarne indien
, . . . . . . .... Q
· j belangen hunner officieren bepleit, dat t Hooldkwartier de Gi emwen dat Zqllen Y . d 1..1
‘ er eindelljk toe overging dezen schoon maar holklinkcn- _ gl h ( AOO vmên G ll ‘ wm cn' j
,`o. ‘ den brief te schrijven, aan deninhoirl waarvan het Hoofd- nml; om un geld te Vragen) de korllsên gêhüïïl ‘
kwartier zich in de praktijk echter niet hield, zooals Vrlllatêu van hglï l)€l??bl€H Vëlll lllllllï Dit zou l
blgkt uit tel van brieven. ons veel tijd en moeite besparen. Maar aange-
r, lç‘,*_ï • . rl
gg zien de huisheeren betaald moeten worden, staat ,
ons slechts een weg open. ··
~. . s
‘,·._, , Het Hoofdkwartier verlaagde de huur van .’
de volgende korpsen: Den Helder, Winschoten, '
gQQ"jr_’ Assen, Zaandam en Vlissingen, met een totaal ` `
jaarlijkseh bedrag van ruim f S51l.­--, welk
g , bedrag door de büdragen van betere korpsen
‘.‘« ` ' moest worden aangevuld. Dit plan is uit-
T f êgjf, ^_ stekend geslaagd. ·
u l:.
is N t lll<ui1 3* i l
gr"- jl · OU UP ~~. · . `
[ ïjtleder corps; zells het beste, hecllt iupoite znjnlliuur ljlll is mnt Waan Gcfjlllnmlt, de laatste jj l
Ye ` ·z Il ‘ 1,* · ‘ .‘· " · · ` ` ·· ..
älxl 0 ° *6 ’_ f°‘”" ‘° `"“° ‘“O'l"°" ’U (im S""‘“"'° maanden, bn voorbeeld, hebben 2-l van de df! j
i nte-, slechts weinig voordeel konden hebben. __
korpsen hunne huur geregeld en geniakkeliljk l
betaald j
. liovmumn bladz. 39. l
rg ‘
(Uittreksel van een brief van het Iloofdkwarlier aan l‘ll' 1S llle1‘ geen kwestie Vltll VèLl’lll'0llWB1llIl j
¢l<> D1'1S1@·OfH¤1@F@¤») staf­o‘lIicicren. Er was sprake van geweest, of .
je o-«_ _ ,,Gn zult natuurlnk elke week aan het lloeldkwarher de l)1V1S1B·Ol‘llClGIG1“l elke Week verantwo0rdeli_jk
HET VOLLE BEDRAG der dooruontvangen hunrpenningen Oud n Zi•u gnu . . _ .l
jj? Opzgndeuy 1) » z e. _j e zekere som naar het Hoofd ,,
kwartier te zenden voor korpshuren, onafhanke- jl
P F . .. N
· 1 Dit kan zeker als ’n blik elden hoezeer de chefs " » ‘° ‘ 7 . . . _ .. ·«­ .·
J E » ij van wat zij uit e OIPSGH daaivooi ont
t t ll ° 1 ' t h 1 O · dd ­ . ..
rrrgj"Yï_¤dO¤;tïPfY;*;Cr‘;1j°‘g@"­ OC Z°° gw gm ° vingen; of dat zn ,,l2et Volle bedrag, door
jes en g xeixg eo 1 n _ ,, . , { _ . l
gg; 5 Als het er echter op aan komt, om de medewerking hg]! Out Wmggü mm hCt_HU°mkW°“twl áoudml j
ïli.'~` een in zijn vertrouwen in het Leger geknaklen olIi­ Zcudlmr hut ëlïlll hill HUOldlïWäl»l`l710l' 0V0l`lä«lleIlCl6
. eier en van wien men vreest dat hi` te eerli`k is zieh lletweell de 08110 Weeli tel§0I‘lZ kwam te Zlel"1
_ ri, 1 1 J J h ,
verder te leenen om achter de coulissen ’t decoratief op aan te vullen mm, hctgcèn de Vólgendg Wcek
de meest eifeetmakende wüze te rangschikken, langer te Wellicht over Zou zyn Tot dgze laatste rg Gun
verzekeren, dan weet men wel dienzelfden Stafofiieier, ‘l ` 1 _ _ gl g ,
(llüll lllllll ZOO CVOII gewantrouwd heeft, t() VlClGll lllGlJ Werll baslotanl Gn de aauglehaa de brlgf Stlclxlle
allerlei schriftelijke betnigingen van volkomen tevreden- alleen Om dlt punt 110g1112L&LlS Da.(lI‘lll<l{el1,]l{ onder O
heid over zijn vlijt en eerlijkheid en trouw. hunne aandgeht te brengen, _
Z, X ­ xl
: A
jjïlïgïj /3/ml:. 40 wm ïmrwn. `
ala; ~ `
Den 31 Me.m·t l892 steeg de woede van het Hoofd- Uit (lezen byjêf, als HIGH hem namelijk Onvgyr
iii? l"”"`llO" tw 'i°l’· diaaid en in zi`n · ehrel leent kan men zien `
V >_ J 7 7
wat ,,de woede van het Hoofdkwartier is, als
, zg ten top stijgt?
je ` 1
ën . _` . j
,.-, _‘ V p ‘ ,,,, gg M _ê j,
xl _f.;‘ïf'1,,j;Qjï A " ' _e,;.ï'ïOï""`O"7 O O ' U `’·'` `iei _‘_O · `i-` ï‘T{ï'”"° 4 O O O ‘