HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

··;;_;;; ,,,,,;;i,;y;_ , . ;,·g..;·.­ . ; I ï.;.:,,. ï . _ e __e , e . ‘ "‘ ""ï . .ï " "‘ v r v ;
rj,-1§;,;§i2{?{;<.Y.§;'_v_:;l, ;r_€­·;.; F-ff . .,’-· . ‘_‘‘ , _ tj I ‘ " ·­ ‘- 1.. gn j" . . _ · r. , l J ·V
,· _ . v ­ , · · ‘ · `4w‘%Y
i ­o ' ï - te *
.ï; ‘ ·"·~ lb -· e _ gïzï
‘# Wij kunnen niet begrijpen, hoe de heer
in LE Cnsïcoo, die het Engelsch volkomen kent, a *_
ug `Qï toelaat, dat zulk eene tastbaar verkeerde ver- _.
Br ° . . taling onder zgn naam verschijnt. _ *ç r gj
· . . . . . . Ai
,611 H1er wordt een brief, die geschreven Werd ·
Lem met de zuiverste bedoeling, 01n den officier ‘,
de · aan wien hij geiicht is, het belang van het
. ? . zielreddend work voor te houden, zoo verdraaid jerj
is pp, voorgesteld, dat men er uit begrüpen moet, hoe u
mr .;` w geldmaken het hoofddoel van den schrijver is. ·
. _. ­ Dit is misschien een der beste bewi`zen van den ’ ­‘·‘
ju) r J . al
· eest die door het eheele boek'e heenstraalt_ `§
Ide g w g J
die Blad:. 36, regel 6 van onrlcrcvz. _,
gn, V De oorpson, die tot dusver er in geslaagd waren om Van geen enkel korps werd gevergd, dat het
kt 1 hun huur bäeen te scharrelen, zouden met hoogere huren Zou büdmgêu om de hum. van armere korpsen
iet ’ belast "’°"d'*“ dan OP de °°“*"“"‘G“ Y°*m"1d_S“lF‘“· t‘”`Y"gl te betalen, behalve van diegene, welker Divisie- `
j de met arme korpsen bedoelde leiders oi lyders,1ets Oüïcigr Zcide dat Z1, het konden doen Z d l , A
Lt' i minder zouden betalen dan het verschuldigde. _ _ ’ J OH Bl
[ic j . eenige moeite.
an Het geheele voorstel, om op deze wijze het
rg- wekelijksehe tekort der huren te dekken, ging /%;,5
v_ l inderdaad uit van de Divisie­oHioieren, Adj. V. _,
jis { daaronder begrepen.
H- . Noot op blade. 37. ··
m il 1) _Hoe groot dat verlies is hebben wij zooeven aange­ Juist ZO0_ Zie b1adZ_ 15 van dit Antwoord
j toond uit de Balans. . "
le ' .jj
B` Noot op blade. 37. _ 3
f _2> Het fs inderdaad meer ’¤ eegenblïki dat ’¤ GOT; Dit is niet waar. Neem bijvoorbeeld het
mh bedrltlpcn kan Ne (lg çmm ms alarm gaat O oudste korps hier te lande: Amsterdam I. Het giiïï
tr ` corps kwgnen, zonder- ooit in staat te zgn Z1Ch weder , __ ­ go;
) lv. ` op tg hgffgn bätäült nlet alleen ZJJHG hduul`, maar 0Ok
L, huur van eene woning voor het opleidings-
G garnizoen, f 12.50 per week; het onderhoudt
r ` ` 3 officieren en 10 of meer kadetten, en heeft
gl ` ‘ onlan s de muziekinstrumenten vooreen muziek-
[1 g > $7-;;.
j . korps betaald, het schoonmaken en witten der fi?
jl zaal en het bouwen van een nieuw platform.
5 Dit is ook een exee tioneel eval. Daar zi'11
g P S J E
S` b. v. Haarlem Utrecht Amsterdam Ill de ‘¥ê
v > .
g · Vrede) en vele andere oude korpsen.
{ j Noot op blade. 37. ‘°
` ·,, 3) Wat met lrrggeraael bedoeld wordt is nog nimmer De heer Ton LE Cnnnoo is nooit staf­oHieier
door ’n minder, zelfs niet door ’n StafofHe1er begrepen. geweest gn kan dus Op dit Punt niet uit Onderà _,
= ‘e’ Raad wordt eenvoudig nooit gevraagd. Wat de chefs vooraf Vindind S reken l,>,_,_
besluiten is voor het eansohe Le er ’n wet der ,]|Ie.den _,° P ` _ _ _ ·
D g .7
t 6,, P,,,,z6,,_,, Krijgsraden, met het doel om inlichtingen te ·
· ti verzamelen, worden dikwüls gehouden, zooals
"· ieder statïofücier weet. Naar de in zulk een
` kri`¤sraad in ewonnen meenin en en inlichtin~
dc S S
_ ’ gen wordt dan door de leiders gehandeld.