HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.59 MB

TIFF (Deze pagina), 10.71 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

, _ _ T ur, _, ~­ < .­ ­­,­ . ­,x, l , _r rr , _
‘· ~ ` J {
rl.l._ VQ .. ` "" lil “‘
l ,`,` le`; . - j ä
1 5 J . ` 3 ‘­ . ‘ «·
. tv; __ Jade 3b, -regeZ 5 van ouderen. ‘
. ‘
; Daarin wordt, onder lthoofd ,,¢tZgcmcene l[o0/`d/cwm·t£e1·­ Dc llB9l` LE CLERCQ maakt alleen melding
relïänivzg over {mr llorrljaar eindigeudc 30 April 1S0l," van den eersten post aan de debet-zijde: huur, ‘l
_ nie 'ing gemaa van n debet post,g1ootf12«O‘»o,zgnde gas, böjastmg van de Vrede f3O­[2’49 Gn VB"
4 · giften aan verschillende DIVISIGS voor huur van zalen, t d I d .
gj jr; n ,1 hulp aan Omciemu vêrlmmdz enz. 989 BI! V0 güll BI! E8 |l00ll16|I, n.l. Verbouwingen
‘ ` Verder komt onder dat hoofd, geen andere post voor IO de Vrede f*lO4·785» dm te zamen moeten l
korpshuren voor. l>GSi3l'BdGll W0rdGH uit de II1lï0mStGI1 VOOI‘ de
·;ï_, l Onder het hoofd ,,EQqvud0ms·Rc/rening" vinden wij aan Vygd€’ nl f§G5()_18_ ·
f den debol­kant voor Huur, gas, belasting van ,,de Vredcll Wvat de ham, LE CLERCQ ook niet Weet is
‘ f 3072,49 en voor eorpshuren f 3735,92, te zamen aan dat Wi. 3 .D_ d l 1,.1,.77 4:5 hl .;`l lx
_ corpshuren f6SOS,ll. Het bovenstaande bedrag van J V ll Onze Gl¤Bn Ommen l l uur
*e°ï' te ' . .. .. . .. . • ° ° i l " '° " ‘
gg; w f 1.270,So kunnen wy moeilijk bg de /` 6808,-ll optellen, tlllkkllll (dm Ook ln de f92‘l*b·7‘ bggrgpgll Zllll) `
,=__` daar deze uitgauf als gift geboekt staat. BH Wëtalllit de derde post aan de debet·zi_jde
Aan de creditzijde onder hetzelfde hoofd, vinden wij: ”Int€mSt Lggnjng GH Härpothgelïll f1]_75_3Q’ die
, 1,, ,,Huron van verschillende koxpsenlmï eigendommen hl, ook ,,8,,969, ,6 Mama", moet bestreden Worden.
rr i _ (de Vrede is Il eigendom) f 92­lo,«l. Het Leger heeft Au t d 1 blnk ,
_ dus volgens zijn eigen Balans f 2440,30 meer voor huren _ BS Gzllmangênomellj Zollêl llsvzollll S ll_ ll j ,
· ontvangen dan uitgegeven, waaruit dnidoläk blijkt, dat wt de balans. €€H Saldo ZHH van fö29,18° BH met j
· de hierboven staande aanmaningen van het Hoofdkwartier V3.11 f2l#lO.3li zooals de heer LE CLERCQ beweert. · ;
voor aeliterstallige huur van arme corpsen een schande- Maar _ _ _ GF Zün nog m,dG,.€ uitgaven, die j
lijke uitzulgerg His. De 0lllC1Cl‘0Il hebben om dat geld op bctaalld moeten Wordcn uit de Inkomsten van
g g te brengen dikwijls zonder eten gezeten, laat staan zonder hot Eiwêmloms fo ds EL, blukt ,t d A, ,
salaris. Mg aluna, dat lr voor w Leger niet moeielijk ¤ ‘ ll = ZOO O 9 Ol O SO` ·
g moet zijn om een gift van f 1270 aan lïorpsen voor huur- mêêllc HOOfdkW3·YtlOY‘ï`€lï€Dïng- Daar Zlln b·V· l
jï _· schuld ter hand te stellen, als het voor ,,hm~ea" een de kosten van het sluiten van contracten, salaris
jj? ’ l Surplus Wm <l@ COPPSBH Ontveïsïi YIOOFO Vfullnf 2440- k ­ en reiskosten van de officieren van het Eigen-
li '_ H°° hcl Lage? (lm m°°°l ISH mn "glfl ll SPW °ll’ domsdepartement enz. Zie ook bladz. 20’van {
I; Waar het schuldig is, gaat myn verstand te boven, maar . _ l`
hoe het den moed heeft om na zulk een surplus te dlt Antwoord' _ j tr
· ‘ blijven uitzuigen en martelen, schreit ten Hemel, en dit Tol? 30 ADFII 1891 W&I`€11 bOV€¢Dg€I10êH1d9
rooh deed het Leger, zooals blijkt uit de datums derboven uitgaven op de Algemeene Hoofdkwartier Reke~ Q
aangehaalde brieven,. (N. B. wij hebben slechts enkele ning. geboekt (mdm. de POSICGH Salarissen, I.6iS_ ,
lll`lOlOll g°gOl'Oll g°l`l°lll lmll Ollll DlllSl°)‘ kosten, frankeerkosten, enz. Het volgende jaar zj
werden deze posten afzonderlük geboekt onder j ol
l de Eigendomsrekening, (Zie Feiten en Cijfers.) 01
fïjQ_ Hieruit blükt dus, dat er in werkelijkheid
zelfs geen batig saldo van f 829,185 op de g . .
QT O Eigendomsrekening was, maar een nadeelig ,
ii saldo. Eu dus is het volkomen billi`k te s reken l
_ , J v P _
``·, ` ­ van eene gift van f 1270 aan korpsen. ;
­j,°­l.I .
Blade. 36 in het midden. il
lltufru Kolongl hg,n|; Zou kOmC[]· Hi' zgu dg fggu glg ggy]3 ll/V€dBI‘ GGD. a«U.€rWl1lBkCul`lgStG VGl`dl.`a«H«ll·Ilg
j ,,_ P J E
in handen nemen en met sporen rüden. Vóór hij nog van wat er Staat, ,
gw ‘ een voet op den Nederlandsehen bodem geplaatst had en Ieder die Engelsch verstaat, Zajg.€,,mkk61ük ,
llflä l`Oï‘lll‘l v°l;ï1gï;;°g;l£$f; ïïdïägäïïïïgg Waëçïlïêcïl zien, dat deze zin juist het onigekeerde be-
I ree s aan ­ r : an _ _ _ ~=
.,.Jg..,{.r wm of Bannion to roll over the ami. Lsr us lOOllOO_l· De “’Ol`O "OllOllllg ll als "°lgO* ‘l°
' MAKE mousr AND EVEN om ARRANGEMENTS sunsmnvinur ,,W1J W€HSCh€¤ OCB grooten VlO€d Wm VOI" e` Ri
TO THIS ONE PERVADING DETERDIlNATIONl’.(Wij wensehen logging over het land te zien gtgrgomen, j llll
een grooten golf van verlossing over het land te zien Laat ons geld 6,, Zêlfs OHZG schikkingön 4, en
rollen. LAAT 0Ns GELD MAlxEN, su Z|•.Ll·b onze Mrllllx- Ondgrggschikt doen zijn aan dit ééuê aucs 0V6I__
jj. KINGEN ounmaemscuixr DOEN ZIJN AAN mr mms ALLES h D ,1 d d 1,, 1 h t k __ _
OvE,,HEERSC,,ENDE BOEM) GBISL en e Oe . e . Ver rijgen van een
‘ _ grooten stroom van VBl”lOSS1l'lg'.) `