HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 10.86 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

‘‘`‘ ”·4‘' ''‘ é‘’‘ A-
‘ ‘ o ,4 ` ` t
» , »
l Noot op tzlaelz. 33. lv
rl)‘a'P­ e 2) Ill (lt) eerste GOTPSGH lGllUH (l0 0lll0l(3l’Cll .S«’h(l72f/rflä/G I)gz@ vg1·j·gg·aa,nd Ouggpüjudg jHg(l_€d6g]_jhg ls
.1 , ' . ° ' .• v
sold. gebrek enduit lgettluaïte poïäps t(APn1st.1Qrwas Juist kort te alleen bGW,JS gemogg, VOO,. de Onbêüouwbajarj E _ ,_ J %__ _ ,2
· 9 ­' . . . . ·1~: vn . . . . · ,;
裏§ j §Z{.ï’.'l’.S`á’.. `ïl`. .ï.Zl` ..§'á....“§ gzon del m..ï”t.Z.’§§"lZwZïï bed van de ¤3@d@d<=@h¤g@¤ m het boete we ;
Leger kwam, totaal uitgeput en opgewerkt, vertrokken deu heer LE (’LERUhl·
V ll i om zich naar zün laatste standplaats te begeven, waar DG dood V3.Il Kapt. V. WEENEN staat Illêlj
hij 10 dagen na aankomst in het stadsgasthuis bezweck. in ’t minste verband met züu verblijf _ t’·t,’
­ . . · , " ·· . . e .. . , · jlgër
loot • Arxnslexdam l[1s gelogen Lynbaansgraeht 20.3. A,,,StGrdaH, II. H,] Vörtrok uw Amsterdam I, ,
mm op 5 December 1891 , volmaakt gezond , ·
tm] «"’° N naar Almeloo waar hi` vi`f maanden met oe- ·
, J J g ..ï¥l
mm ~‘ · den uitslag, en gelukkig werkte, en gedurende
al dien tijd vol salaris trok.
tl { · Daarop werd hij 29 April ’92 verplaatst naar `
uw Leeuwarden waar hi` 8 Mei stierf aan hersen~ . Q
fd ’ J ·
l 3 koortsen. Hij had goede korpsen gehad en .
än nergens gebrek geleden. ,_
-) p Wie er prüs op stelt, de bijzonderheden
ag" t omtrent het leven en het heerlijk uiteinde van
_] à Kapt. v. WEENEN te lezen, kan die vinden in _
lm ons Jaarverslag ,,Feiten en Oijfers" op- blz. 14. ·
en- g j te
Jflaelz. 35 in het midrlcn.
I .. · . • . « . , .
H « ,,Gy zult met ons instemmen, waarde Atljudant, dat De ernstige gevolgen, waarvan hier gesproken ,;.5;,.
, ,,w§ ’n onmogelüken weg volgen, en tenzij iets spoedig Wordt, Waren, dat de D_ O_ (Adj_ V_) van T _`
l "ï°dmm WTEIG; te ‘ï"krggl"*ï W"; dl;°bv°ï?°h“m'gd° b"' positie zou worden ontheven, als hij zijn plicht
ra en za ie r s we ge o x , . . . . · r ­t
lat "`_ g ’ GH ° ° V gw G PH niet deed. Dit gebeurde inderdaad later om l uit
au , VW Ngczs "‘”`d“" deze en dergelijkeredenen. - t ;j§ï
ik Wat kan ’t Hootdkwartier toch met de woorden Q
‘ ' ,,ernstige gevolgen" bedoelen ? ·
U1 ° Omdat (19 l1€€1‘ LE CLERCQ (Op blz. 35 en 36 van ,,Een Protest") enkele posten uit de ‘
ct t, , balans vermeldt en andere weglaat, en dus tot valsche conclusies komt, laten wij hier dit deel
der balans volledig volgen.
. . . EIGENDOMS­1{EKENING.
_ UVER HET BUl*ll(JlAlt ElNl)lGl*lNl)l<) ill) .l’RIli Will.
, . -. W. . , ..__.,_
[TiLê‘ê`aV9n• Inkonnstcxh
‘ ea
t襤¤‘,s¢~S,b@l¤St§¤s van <ï@Vr<=d¤ f 3072,42 ·) Hum van verschillende
, Verbouwingen in de Vrede ,, 45-1-,7b K0,­pS(,,, Cu Eigcmjommcn f $)2·1ö,77
InterestLeemng en Hypotheek ,, l176,3S) X-
ai Korpshuren ,, 3735,92 /,-/··/ _·', ej
ïl //‘
l ,» / l
' ; Saldo overgebraehtnaar Balans ,, 829,185 A __ . -" D,
Q. ' "_"~“ ___" E '`­­ *w_">` ` ` { ` ` """' "__
, ,, $r24s,77 f 9248,77
D •) De bijzonderheden van bovenstaanden post zijn als
"l volgt:
l, Korpehuren f Bezig.;
· ` Huur van de Yretlè f 3650,18
’ · Huur van Leger­eigeud0mm®¤ f 1677,45 _ ‘
r
· ­ , `, pg?
t_... . ·v·‘‘ l; .. .. · · · e * · - *