HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 10.86 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

, .V »
> `·` > :1 ç"3J~' ~ ‘· v` rw. »,. ~» A "J ·_‘ ‘ 1 _‘ `_ T . ·'._~‘,"J.:` `. ` '•· V jy ·> , _ ·;' '·A` ï_·v‘4 li Q: " · _vvt,r>.T‘.r_;«,·;_:ïfï, Q ; Z ‘ _
·=< iig . `· V ' i
- · · z J
C r ` ` Noot op nz. zo. #
` _
l . U- ’¤¤ Nw¤wi£~=¤¤‘¤«~¥l¤¤¢¤ mevecït de K¤·‘r¤<>m«ï<~re¤ Met Nionw_jaarsoo1looto wordt hier weer- ,
« 'F;‘Y"f?Iï;ï·«;.=` » " °. ° ’ .° . 2. ‘ ’. ‘° ·· · ·
; ï;;¢;;.<,;,.·_; altyd t°t“‘ll ml D" ‘” " ”P°""l" "°""‘l" VO"' l sehnnlyk de N ieuwjaars­Aanvrage bedoeld.
· .: KK U ` Hoofdk wartier, _ _
· , ï;..._eg.,,·r·;;;.. p De eerste Nl6lIWJ3&1`S·A&HVI`&gC werd verleden ,
,.?ff;*{, _ · . _ jaar gedaan en het gaat dus niet aan, te zeggen J
·‘ _ dat deze Nalzfjd de Ko1y2.s­0f/ïc1'e1·e12totaal j
__ _.~ï_ ‘ , ‘=
_ ïII$I22€1‘g€]ü.’” .
e;A« j_ . . Het Hoofdkwartier was nl. verleden jaar door f
__d: ` _ ‘ · de voorschotten welke het in de vorige jaren l_
r- aan de korpsen gedaan had, belangrijk ten ,,.« i"
W aehteren geraakt in zijne linaneien. De sommen _. _
’ .·`;1f«.:,·` , .
welke de verschillende korpsen aan het Hoofd-
;;1.l§f·T; ; kwartier sehuldim waren bedroe en <>·ezamenli'k
V zo = ta J .
jg; . _ ongeveer f 10,000. Het was, om de korpsen te
1 _, bevrijden van hunne schuld aan het Hoofd- E
. kwartier, dat de Nieuw_jaars­aanvrage gedaan
ï·Q§§=f werd; en de geheele opbrengst (f584().G8¤)
‘; ­ • • i .
g_jejg.,;,. _ werd voor dit doel besteed. Zie verder pag. ,
l en vervolgens van dit Antwoord. `
Dit is dus geenszins tot hiertoe een jaarlijks 3
e voorkomende kollekte geweest, zooals neven-
r staande noot zou doen vermoeden. il!
_,V`,­ '_ H .
Blz. 29 in het mirldcn. I ;
. 'llz i"
Den H., 25 Juni 1891. Dat de zaal ongezond was, lag daaraan, dat °
A Wm“`d° Ad·lud‘mt’ de hnisheer de noodige reparatiün daaraan
lï .ïi¢,'.x;y , , ­ ·· ' • • .. l .. l
» ······­·· "°‘d°‘· kan Ik “ “‘°l‘1"“ dat "‘!l“ ]"fl'"“l“ met het doen, hoewel wg hem lierhaaldelijk ,
,,en mijne krachten merkbaar {I(`:lltG1'l1li'g‘f|.Rl]. De majoor is daarom VB1_Z0Cht@n· >
,,h1er geweest en heeft ondervonden dat de zaal ver- S 1 t h bb __ d t h 1 t Q.
,,sch»­ikl<olgk ongezond is, het is büna niet om nn te €‘·€I` B en WU» 001 flssc CH mms van
li ,,houden .... .. De majoor zeide zelfs, toen hü hier ODZOH 1‘B0hl3Sg‘0l€eI‘dO, den lllllSllG(%l` genoodzaakt ., , l
jl was dat het hier woed was om dood te aan. tot die re iaratiïïn over te aan. fl
M » • ¤ g _ _ l
·_.· · ,,Ik wil hiermede niet te kennen geven dat ik ,,rust
,,ver1ang, zoolang ik werken kan wenseh ik te werken _ _ _
voor den Heer.
. " ‘.'EI~ " _ • 1 1 ­· , , ·
_ ä,fä,,‘ ,,De groeten van Luitenant d. B. ­- oo: in wou . en
niet beter op. ,
De uwe tot redding
(eet.) J. en R. ` L]
l I1
ï~g;.<­, Blz. 30. Regel 8 van boven. j, K
Yi; ........ en wordt zoo ¤«ere¤·old, omdat er viermaal in Versta dezen Zlll niet Ve1‘kee1‘d. Deze vier ‘
4.; b ta
Y ' het jaar in de korpsen driemaandelljksohe eolleeten vçordcên d,.iG,n,mndC]ij]{SC]1G kojlekteu Zijn:
..‘ , Z 2. «l l ‘ , , ‘ li I ll ­= ·· • • ·
ïçáz gehouden, waarvan de iolaa op nengn voor oo« L voor dg Vmuwülgkê Oplmdmg‘S_Gm_m_ h S,
.ïá.j,;;;,_ kwartïer ws. ~ l
· zoenen. s.
_ ‘ 2. Voor de mannelijke Opleidings-Garni-
zoenen. J,
3. Voor het Zieken- en Gewondemfonds.
. 4-. Voor het ()l1(l€1`l]0ll(lS· en Uitbrei<]ing·s- . W
Fonds van het Hoofdkwartier. r
32::*
`
xii: . . . e
2 H -" N V4 »~ ri‘:£"v Q_;·;;.
~*-o' . Q . ‘ l . . ‘ . i T en 1 [ ;_l‘£ïïlQ.l;·-ï F
;·. l- . _ V_Y ‘_ nl .­ Y _­ ¢‘· `[ nl Y· n .7 TE- l l ""` l L A`'` " Y