HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.30 MB

TIFF (Deze pagina), 10.72 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

` `" ” ’` i êiï . 1 1 ~ 1 c * L ’ _ ( j c e ‘d;l
' 1 j v I? r" A F
gig. ` kollekte voor bijzondere doeleinden wordt ge-E · A dd‘o
Zijn ‘ kollekteerd en gebruikt, zooals voor K de ' i d_­V
te _ Kweekseholen en voor het Zieken- en Gewon; _,
jng ‘ i _ den-Fonds. . f _
is, j Zie hieromtrent ons antwoord op de vol-
jj gende Bladzijde, 13, onderaan. ‘ ‘_
Ow L I 5 Jiht _ J
en, ”
Wij . ’ · Noot op bladz. 25. _ eg
ak 2), Het Handels­ho0i`dkwartier is een pure geldmakerij Hêt HaUd€lS‘D€PaIt€m€Ht af 139 mêlïöïl Düäf A
,2 «j ‘ en in had een omeïer werkelük geen kleeren aan züu het bedrag aan geld, dat het oplevert, heeft ·
·,,' ‘ lichaam, dan zonden ze hem nog een broek of een jas wel wat van de Waarde dm. Zon af te meten ~
j of een tricot,. weigeren, als hij ’t geld er niet bgzendt. naar het bêdrag, ‘1a‘t haar licht ons aan gas-
i Maar daar hij met heeft, om te eten, hoe kan hij zich _ _ _ --,3;
A i kleeden van de opbrengst van een collecte, waarvan iedere rçkênmgen doen u1tW1rmBH· ‘ ,
te y cent naar ’t H.kw. moet? Zelfs erediet geeft ’t Hoofd- Het H3»11d€lS·DGPäPt€m€Ht bestaat met het _ ,>`·
is, kwartier niet, omdat it wel weet, dat de oiiioieren toch doel, eom het geheele Leger van uniform te
en # ;i‘;°‘.f."‘.ä‘;“°‘;.?"";t“‘.’ïï.;ï. it'; ‘;‘.ï."6£ïi"$;‘..";..‘ï.ïf en het md er met hét
{ Zü iujgt algd ïooveïfgr te zuigen is. g ’ evangelie in den vorm van allerlei drukwerk. e
€_ . Als het tegelijkertijd eene winst afwerpt, die ·
it j gedeeltelijk het geestelijk werk onderhoudt 1
m , (zie hierboven), dan is dat zooveel te beter
Y Daardoor verlicht het in zekere mate de lasten V
i van het geheele Leger. _ nl
/0 ° Het Handelsdepartement, evenals vele han- i i
H. K delshuizen, levert niet op erediet. Iedereen
yn _ weet dat in den kleinhandel verkoop à contant [
1_ ‘ het zekerste en beste beginsel is zoowel voor . °
L · , kooper als verkooper.
H . Maar ofschoon het Han,dels­departement zelf
geen erediet verleent, gebeurt het dikwijls dat
it ` I het geestelük fonds voor een arm ofiieier be-
( j taalt, die zelf niet in staat is te betalen.
1 ‘ï‘;
e 1
e ` i
_ e Blade. 26 1): 1 .,1*gi
J zig 1) Hoofdkwarüor/van N¤d@r1¤¤<l Het is niet waarschijnlijk, dat deze brief ‘
2,,* Rapenburg 44 Amsterdam. werd geschreven zooals Izjhier wordt mede- W ,,_‘ ­i
t Wamido Adiudimt, gedeeld; van een dergelijk schrijven is ons
- rr ‘ niets bekend. Het zou niet kwaad geweest
1 ”DQZ8H lïl0l‘g‘GIl l{W8.lTl GGD 0H'l0l€l‘ Tllü, GH zeide, dïllï Zijn, als de heer LE (JLERUQ Gr den datum
E "güihem tot ons gezonden hadt om een subsidie voor bij gegeven had en den brief in het OOP
‘ ,,UH1f0Im. .. .. . . .
g www begrijp ik niets vm A spronkelylr. Wn zien rmmers op bladz. 16, 17, rij
9 ir, ,,Zend toch s.v p. geen officieren meer totons voorznlke 36, 40, €I1Z· van NEED Protêstn ho'? dözg heer '
. ­,< uzaken, daar dat slechts voor ons allen tijdverlies geeft. met de vertaling van brieven omspringt. (Zie A
/ hieromtrent bladz. 8, 9, 15, lil, 17, 18 en 19
. I , V"iG"d°]ük° gr°°t€“ enz, van ors Antwoord.) ‘
j F Uw toegenegen _
i (get.) W. M. POWFLL, C/ref Secr.
l ‘
i ·· Vi
Q _ ...· . . « - .. . . r A. . i en Qi'.?