HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 10.72 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

= ·= J
`;Y·A giel x`· .: · - . ' ' · A ‘ ­1 A ·i ­ - . .? · « · . · Nv, . _ ` '~ · afg I .
is ii ... e 1 v
‘A·`» ` _=·A _ ’ · ` s Div. Officier buiten machte is, uit het Divisie-
_-··· ` _ Fonds dergelüke giften te bestrüden, is het zijn j `
* `i_.á _‘ j plicht, het Hoofdkwartier daarmee bekend te
- maken, en zal dit hem geen hulp voor zijne ~
; Q,ï ` officieren weigeren, indien het zelf in staat is,
ë iets fe geven.
g In dit bijzonder geval betaalde de D. O.,
f · ‘ 1 Adj. V., niet uit zijn Divisie-fonds de giften,
, ‘·;‘HC ‘ _ die hij daaruit behoorde te betalen, zoodat wij ‘ '
,i‘’ y . meermalen genoopt waren hem over deze zaak __ X
krachtig aan te spreken. j
" ’ Blz. 26., Regel 15 van boven U ·
{ Maar nogmaals, van ’t Hoofdlcwartier krijgen zg Het is een bron van vele vgrglssmgejli te
. ,,0,,,, mg " vooronderstellen, dat het Hoofdkwartier rijk is, , "
. of vele inkomsten bezit. Zün eenige bronnen 5
·­,·", · van inkomsten zijn: ç
ï ­ 1. Het Handels-Departement, waarvan te- `
i.‘i. 0 genwoordig geregeld f 100 wekelüks wordt p,
genomen, welke som dient voor het betalen ‘
van salarissen aan Hoofdkwartienofüeieren. . i
_ pf 2. De Hulpvereeniging.
3. De Divisie­fondsen. 1/4 van de 100/0 ,
` welke de Div. Ofiicieren van de korpsen trekken. ?
i 4. Giften en schenkingen. i·
‘,,, · De opbrengst van sommige der buiten- A
.§,:ï,;ï§.· _ gewone büeenkomsten, die gehouden worden. ‘
(3. De kollekte voor het Onderhouds­ en i
" Uitbreidings-fonds {éénmaal per jaar). i
'i Uit deze bronnen van inkomsten moet het ` ` '
Hoofdkwartier niet slechts zijn eigen uitgaven,
F ri zooals huur, enz. betalen; maar heeft het ook V
jlf (wat eigenlijk niet zoo behoorde.te zijn) de `j‘ i
i i .i`- j . tekorten van alle andere fondsen (met inbe­ i
grip van het fonds des korps-huren) te dekken j
of voor te schieten.
In weerwil van deze feiten, schonk het
Hoofdkwartier in den loop van het jaar, eindi­
` gende 1 Mei 'Q2, uit zijn eigen kas giften aan V
verschillende korpsen en ofiieieren, die het ”
noodig hadden, tot een gezamenlijk bedrag ”
` van f867,28 (behalve hetgeen het betaalde S",
uit het Zelfverlooeheningsfonds en de Nieuw- ai il
jaarsaanvrage.) _ _./
Onder de bovenstaande inkomsten en uit­ i W
gaven van het Hoofdkwartier is natuurlgk niet
begrepen, hetgeen in de driemaandelijksehe l`
‘~ · l _x
als E
2 i X ix" V i A E- *.407-pv- ` 4 ­ , i , . g Y ` p ‘''’ ' i` i Y`.Y' il; lady, I-