HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.33 MB

TIFF (Deze pagina), 10.68 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

; ;~·.; A; , en __,1;_ - l W»., J ,i;.A· g e :;­ 4§«,.. r à. ? , , . ¢.a, ` ; ».. en
j ‘*·* ‘``’ U L
` i · » ­ ` ` ~ ` L ‘ " ~ i “ ‘ _·AV· ä
`’·- 1 L ~ ‘ ' ` ' ` ' L l f D i
i ` ­· ‘ · E i 9 " · 1
E _ Headqrs. of the Territory must always be to
. ‘ _ a large extent responsible for the support i
. » gl, T E . of the National Headqrs."
Het volgende is eene juiste vertaling van i
_ W , het bovenstaande:
i·. .'» ,,WVij moeten_het feit niet uit het oog ver-
V,t« H i liezen, dat Amsterdam, ofschoon het de hoofd-
p i _`,. ` , zetel is van de Amsterdam­Divisie, tevens de g ·
hoofdzetel is van het geheele land; en evenals ”i _
_ Engeland, daar het de hoofdzetel van het Leger "
des Heils is, het Internationaal Hoofd- jj XJ
kwartier heeft te onderhouden, zoo moet ook ` j,
· Amsterdam, als de hoofdzetel van het Leger jg
'· L in dit land, altüd voor een groot deel de ver- ‘
__ . antwoordelijkheid dragen voor het onderhoud A `
_ van het Mttiozzaal Hoofdkwa1·tie1·." E
L Deze D.O. V.) had nl. geklaagd, dat
,,’ 1 . hij als Divisie-Officier der Amsterdam­Divisie ,,
niet meer ontving van de opbrengst der ver-
;_d · schillende bijzondere bijeenkomsten gehouden
t door de Kolonels in Amsterdam. Deze brief i`
1 werd geschreven, om te trachten hem te over- =
jj · _ tuigen van de billijkheid, dat de opbrengst van 5
sommige dezer bijeenkomsten werd gebruikt tot ik
‘_*,i°·AIL d ondersteuning van het Nationaal Hoofdkvvartier. r
Blz. 17, regel 17 van onder.
EGYIS WOI'(1 OllI)hüHt’B V6I`Ol'ltW8·iIY'(llgiIlg OHi«Si30k0Yl t0g'0Il De Si]&f‘OlCFlClBY in kwestie Wag CCI]. Divisie- b
’n zeker staf-ofiicier op het hooren, dat deze de kerk had Officier Cu had als Zoodgmig plichten 611 ver, A
bezocht, 13e officier verdedigde zich door te zeggen, dat antwoordelijkhêdên, die hem noodzaakten Op ä j
E hij emdelgk· eens.- behoefte "gevoelde om ook anderen te Zondag in de korpsen Zijner divisic te zijn
ho0ren'eu nxelraltgd geestelijk voedsel kon mtdeolen, als H ` d _ U I ·
hij noo1t eens 1ets ontving, fbi? IIlOg‘8 ZGGL g‘0B en 11utt1g zijn voor een
officier van het Leger des Heils, om des _ l ‘
Zondags in de kerk te zijn, maar wanneer zijn
plicht hem elders roept, wordt daartegen opge- `
komen door het Hoofdkwartier. ‘
Het staat een officier, die b.v. tüdelijk rustende j
is, vrij naar de kerk te gaan, en daarop zal 1
door het lloofdkwartier geen aanmerking i
· worden gemaakt., I
Blaclz. 17, regel 5, van onclerm. W {
Een ander officier werd cons flink on hartolük nitgo· Dit uitlgmljgn, zoo het al plaats had (Waan *j
]”*°h°"· °'“d“Ethü Z°°kd“'“““(;v‘;ï_gïW;"‘;ït· van wij geen bewijs hebben`) werd niet gedaan
ïäïlïï diïlïläï d倫'l«£al"§,S;.,§?0..`,.,,.r,« wi., om dm een de b°°*`d°"üm*¢¤· j
’t avondmaal bij hem in zijn kerk te komen gebruiken. DB houding van het Leger tegenover ali? i `
‘'’. gebruiken en ceremoniën der kerken is e r " "
altijd geweest die .van oprechten eerbie ia?
J ¤ ’.,· S ·
j { W . __ M jj I _ _ I , V .,=r·‘ .,- _