HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.45 MB

TIFF (Deze pagina), 10.69 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

` ‘`, E
‘ . ` L ‘ ` . ` `‘.` . il ` e Y " ‘V’’`
‘ ‘ · -·· 8 - ` .­ e
· » ïïg
` Op blade 16 wordt verw Muse pmgmf eraan sewsd, Dit is een allerengegrondste verklaring. Het I
rml Z'Zï.e"“’I..iZ.“l°'Lï.’iä-i`ï"ï,.i’.ï.T ïêï°ï.§1.ï1iï§i‘ EZ i`.§ïïeï.ïh°$ï Less is met '°““d "°°” wat het '°‘*“°"°““‘* Pï
d°m zioh’van haarpfinaliicieele liulp te verzekeren. , als dg fouten van de Vêrêchülgnqç kerken' A
liet- anders zou er geen reden zijn voor zijn bestaan ·
del- als eene afzonderlijke organisatie. Maar dit . V `·‘
van · bewijst in het minst niet, en het is ook volstrekt ,v
vel- niet waar, ,,dat het Leger de Kerk uit het
diepst van zijn ziel veraeht." · -..­
. · Het Leger (welks pogingen hoofdzakelijk
gericht zijn tot de niet ter kerk gaande menigte) . d_‘i
e ­ is altijd zeer dankbaar voor alle hulp, iinancieele ~
v ' en andere, van leden der kerk; en hoopt, dat `
niet zulke vrienden zoo verstandig zullen zijn, dat
ion- zü deze onedele poging doorzien, om aan hunne
mildheid een einde te maken door middel van °
zulke verzinsels. · "
. o , .,..
Bladz 16, regel 9 van onderen: - . ·`
(Later zullen we zien en aantoonen uit de jaarbalansen Zie hieyemtyent Onze beantwegpdjng van
van het Leger, dat de divisie­offioieren 2000 a 2500 gul- wat da haar LE CLERCQI Op BIZI 40 van IIEBD •
GBI1 den meer stortten dan noodig was.) ,,
IMP Protest zegt.
Blz. 16, regel 6 van onderen.
Om nu de aohterstalligevhuur van de verschillende Er is nooit sprake van geweest; dat de
ïïgjgn lïhjïjëïsjirljäjïlvlsls *@ dekken ru de »»0ds°¤" opbrengst der büeenkomst in Odeon zee besteed
Maui? tien het er op aankwam om het aldaar verkregen worden' om de achterstallige huur van de
_ geld aan den D. O. van Amsterdam te overhandigen, werd korpsen der Amste-’Yda·m`DiViSl€ te dekken'
lgü ter ontduiking van die verplichting de volgende kunstig Wat Werlïelijlï gedaan Werd met de f GOO,
leu uitgedachte phrase door het Hoofdkwarticr geschreven: Was, dat deze werden gevoegd bij het geld Q
bg- DWC moeten hüt llïiêiï het 0IOg V6l‘llGZGI], dat Ajèsfqlu van de Niêuwjaars-aanvrage, die ten doel had
dc dam, ofschoon het de hoofdzetel is der rkmsterd ­D1v1s1e, 1,6000 büeeu te brengen om de Korpsen van
tg I; tevens de hoofdzetel is van het Legerterritory, en evenals _’_
E , Engeland, waar het Hoofdkwartier van het Leger zich ons geheele land tg bgvrtldem van humw S¤h¤ld
I· ( bevindt, de verschillende Nationale Heefdkwertieren moet aan ’t Hoofdkwartier. Op deze wijze kwam
als A steunen, zoo ook moet Amsterdam als Hoofdkwartier van elke gent van dat geld ten bete van de keypgem
[1; het ,,TeIxritorv" steeds voor een groot gedeelte verant- DB ParagI,aaIfI Waarin Een uittreksel gegeven I
_ak woordelgk zyn voor het onderhoud der versclnllende . _ _ ­ _
_ . n Dmsiekwarücmw, wordt van een brief van het Hoofdkwaitiei,
tes · (die ook niet, zooals de schrijver het hier laat
als voorkomen, werd geschreven in verband met
Stg de meeting in Odeon, maar als een op zich
m zelf staand schrijven) is een blijkbaar moed- ``ie;
wt vvillig verkeerde vertaling van een brief, die l`
I in het Engelsch geschreven was en aldus luidt:
lat · ,,We must not lose sight of the fact that __ii
Z6 _ Amsterdam while it is the Headquarters of ' u
6 l_ ­ the Amsterdam-Division is also the Headquar­
HS , ters of the Territory and just as England
L 21 e being the H. Q. of the Army has to support
e, , . the International Hdqs., so Amsterdam as
4 H A _e,eee l I I I I j _ I I I I I I