HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 10.69 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

_ _ e ; . .. 4.«_ _.__, . , ,
êE?ï~fTTïFl-'ïgil{l;á’ï{’T `· ` **1 '» '` ïjll _"§{
v_,4­ ' > · ­- ‘ e j · ‘ _ ‘ ~. ‘ · · _ ·· « V ’ . _· * ‘ 4 · uw , . jj; · ‘
.v,_ · - . [ .. p _ ,_ U V V
3. ._;,# j ‘ , s
1 , h _ F, _
, ,­ ,,li;,i‘·l . voldoening daarvan bepaald is op den 30en Juni 1898- 15 April ’89, is het voor ieder, die verstand °1
,,· ‘ Het zal ieder lezer wel du1deli'k wezen dat als men ’n . .. _ hi
,_ _ _ _ J • van zaken heeft duideli k dat het als en d
1 , s huis 1n ve1l1ng of uit de hand koopt, en de koopsom HDS b 7 J ’ gen ,0m zi
«_ niet betaald heeft, men ’t perceel nooit met goed fatsoen gg Oekt Staat; en daar het bedrag Van met'
VOOF de volle WH·al’<ie, of voor wat ook, als eigendom kan &lgCl0Sl39 hyp0lïil€l{Bl1 aan de eene zijde del-
, e ~ _· _ boären. Balans voorkomt, tegenover de waarde van
` F ll, `· - `t; ’· _ .. .
_ 1 doet tlleger wel! het gebouw op de andere zijde, is alles vol-
ïlw maakt in orde.
_ _ .
‘nV A . j , n
, , De hypotheken op de Vrede" staan niet op naam van ,
ïerzl. · op naam van de maatschap daar deze ontbon-
xl · ‘ · · 7
den is, zooals hierboven gezegd is.
`’e’` 1 n
{el Y
2 ‘lt«n -
ej , , _ ` va1
Zooals eohter blijkt moet William Booth in`5lH betalen Dit volgt V0lSl»1‘Bl(b lllet. ltr wordt geen dn,
, , Ten einde dan ’t geld te hebben, moet het Leger in Ne- geld naar Engeland gezonden voor den aan-
"' ; derland elk jaar een zeker bedrag, en wel ’t totaal be- koop van hct gebouw de Vrëdêli
{2: dra der behaalde winst naar En elaud oversturen. ” ­.
_ _ K 1 g ,
le" (
,1, kor
_ mel
.a=·« “ Blz 15 midden in
· ° ° ll
` lnemge vrienden van ’t Leger hebben reeds voor jaren De Nmlmloozê Vennootschap Welke eenige, ïëlt
we ·· geleden een naamlooze vennootschap willen oprichten, bg ·, d h t L 1 _ of
ty wüze van kerkelijke kas, om gebouwen voor ’t Leger te Vu€n_Bu van 6 êggr ZOO Stel { mtnucdcu uitg
Btiohlou en aan te koo en onder beheer van heeren te Slïlchtêng W9l'd door de hOOfCl·Ol1l1Cl61'8l’1 b8· ,,W
’t‘l=· · . P 7 .
Direeteuren en Commissarissen. Hiertegen verzette zich vonden met de beste methode te zijn, om de j dam
de heer William Booth, omdat Zijnedele, a’s de directie gigcndommcn van het Leger in Nederland tn mw
van de gebouwen niet in zün handen was, natuurlijk geen Vgrzekgmn j » Ellg
` despoot of alleenheorscher of willekeurige besohikker kon D Ik b 1 1 , Q bevi
nl wezen. Men heeft namens hem stad en land bercisd om G ra'a’ van zu G G {Wilma mannen d' b Slêü
_ hierop iets te vinden en voorgelicht door de adviezen van de heeren MI`- KAFFEIJNE Vr D-) CO1’1’EI­·LO, M12 hot
Mr. Kappeyne, Patijn en notaris Royer dacht men er l)ATlJN en Notaris ROIJER Werd in deze zaak , WOO
eindelük wel in te kunnen slagen een stichting te vormen, ingewonnen, en nvnmnnknmsüg hlln advies ` Dlvi
lg in . · • . •• • ' •
.,_. E, aan wier hoofd William Booth alleen zou prgken Dit Zullen de Blggndommgn van hgt Leger des H 8115
jf__·­#,l; _,,, ,2 plannetje, waarvan de statuten reeds gereed waren, leed . N d la d d .1. t k,_ luk t
_ sehipbreuk, daar de hypotheekhouders en de verdere bij m _Q er n Op G vm lgs 8 en gcma AG IJ S_6
Y de_ peroeelen belang hebbenden, positief hun toestemming mama? verzekerd Worden een hïilï L9g9I' H1
` en medewerking ontzegden. dit land VOOF de doeleinden, waartoe zü door
het publiek zijn geschonken.
Hieruit blijkt dus, dat het niet waar is, dat
dit plan ,,SCI1i[7b1‘€llIf leed, omdat de
hypotheelrbozzders en de verdere by de I
‘ ‘ perceelen belanghebbenden, positieflmmze ‘·
‘ toestemming en medewerking 0l2áZ€gd€[],”‘ ” j,
De heer Le Clercq is omtrent dit · `
l evenals omtrent Vele andere, verkeerd ° · ". l
‘,ir ~ ,
eeen · · ·
‘ 1 .
l I ' ·‘ `yll l‘­¢2ï‘·¢ x ·,‘
i '_,_ ­' _,,,_,,: {M _, .. .,-,....i» . · »-.-­ -» -~­- ·v ­ « ~­-v1 · Y ­»• ~ 4. .. .,__ ________ __ ___*__Y_____v_______,; hvrnn l Y E