HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.66 MB

TIFF (Deze pagina), 10.66 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

­#=. v ­ï .t L~=ï- E -·-· ,«:, e A < ­ ­·­ »­« 1» ­ ­­» ­
~ '·‘ r
’ ‘ " · _ ‘ " `­ ‘ " · ‘`_ o ` " "· ` ` ‘ ' ’ T “ ‘ '‘‘`’V‘ ¥
·_; ‘ ‘ d V
A· · ; d o en g n. o
es>%;ïï;S` ‘·
4 Jälz 13, rege? Q van onde?. h 3
I Het stelsel van ’t Leger is inderdaad een copie van ’t Igdgy, die Weet te Onägmghgidgny kan 3
¢·· i jezuïtischo. Wonderlük, dat zoo’n organisatie in een vor- dgzg 1)a,y•_ dg Slecht, vgrhglem poging Zien, "Om Do:
I licht Protestantsch land zich heeft kunnen ontwikkelen, tgggn het Leger dan Oudcu godsdignsthaat Op tg ald
en dat niettegenstaande de vele stemmen van waarschu· Wgkkgn, dggr ons voor te Stellen als ,]'gZuïtgn_ dc;
Wiugen, die er tegen verrezen zijn! Zal de tijd dan nooit Het Leger maakt geen agmspyäal; Op dg vg]. tm
. äumbreken, dat het volk weerstand zal kunnen bieden aan Stmlçtg hggysghappij over dg ggwgtgns dgy het
.`A`’ :5* t 1 priesterlïjke intriges? Dat men in Roomsclxe landen tc menschen. Zijne Lgmstglljnggn gn Ordgys gn wg;
blind is om die intriges te zien, laat zich begräpen. Maar Rgglglnçnfgn voor Qfficjgygu gn vogy Sgldatçm , _ am
‘ ‘ » ill Engeland en Nederland! Ol` is de l‘0Hl0id dor Leger- mgggn door igdgrggn gglgzgn wordgn 611 zijn ‘ inv
·· · hoofdlçwarticren niet zoo groot als die van kloosters? Ol' voor jgdgy v€ykI·jjg·baaI·_ Zijne inrichting- is dig J vm
wordt zü minder openbaar, omdat ’t aantal Logorprioetors van ggn lgggyi dam- dgzg inrichting alg het gg- n K { dat
;§§ï·;§” i"»r betrekkelijk nog zoo gering is? schiktst is erkend voor het doel, dat het beoogt; ' rel;
‘ Eén ding is zeker: het systeem van de L0ge1·h0o1`d­ gn dg dienst in het Jjgggr jg gghggl vyjjwllhg, ,,6,
kW¤P*ï@P@¤ is wt BH <>¤@@rliik· Niemand is gedwongen, zich aan te sluiten, ­
E · en ook niemand is gedwongen in zijne gelederen het
Men vcrgelülce lztiermedc, wat dc heer Lc Clercq 12 Doc. tg blijvgn_ km
; ’9l in zijn brief mm het Handelsblad zegt: Het Lgggy is tgggh al wat vgykggrd js,
,``_r t waar dit ook gevonden wordt, hetzij in onze ‘
« ‘Ik heb 't van nabij bestudeerd in Holland, in Engeland gglgdgygn of daay·bui1;gn_
xl en in Frankrijk. Ik heb zelf 11/2 jaar aan het Hoofdkwarticr
te Parijs gewerkt, om er de Inwendige organisatie van te
leeren kennen, en ik kan niet anders getuigen, dan dat het
g ·practIsch, eerlijk en evangelisch in elkaar zit, wat de in-
wendige werking aangaat, maar .... en hier is de groote ~
" NAAR, het komt uit Nazareth. Jammer! E
hen
i` ` Blz 14 middenin. AI
<_. In 1887 kwam het Leger in Nederland. Een pzmr_jm·on Het geb0l1W ill de Ni€llWSt1‘&3.t te G1`0l1iDg€H (li;
egg; ' later zou de eerste in ’t oog vallende exploitatie plaats werd 12l'8$ (1001* den heer Tyler gGhl1l1I‘d,d3.3.I Bis
gi ,‘’, ï§ hebben. deze reeds in ’t begin van 1888 naar Engeland uit
Wü|<·>¤ de beer Jonker tc Groningen verhuurde aan vertrokken was; de hee1·Hodde1‘ was de huurder. 5 dg
I) het Leger in ’ö9 `zgjn gebouw in de Nieuwstraat aldaar Het was eene algemeen bekende zaak onder ä tc
en richtte dit, uit sympathie voorde redders, volkomen onze soldaten en vrienden in Groningen, dat . da,
;j in met banken, platform, gasleiding enz. Op den dag, de som van I` 700 een ongehoord hooge huur- .“ d
dat de huur verviel, ontving de heer Jonker die niet, en prijs was voor dat gebouw, daar het niet meer i fm
daar de heer Tyler, toenmalig legerchef en huurder, zich dan pl. m. f 250 aan huur Waard Was. i gm
had verwüderd uit ’t land en het leger geen reehtspe1·· ,1; Is Waal', dat d0OI' de hooge 1111111* het K mc
soonlijkheid heeft, kon de verhuurder moeieljjk iemand korps gedurellde eellïgeu tüd Diet in staat WaS I tm
in rechten aanspreken Hü, Jouke; kwam daardoor in zijn huur te voldoen. E tot
moeielgjkheden, kon de rente van de door hem opgenomen Dit aohte1‘stallige· werd echierdoor den toen- sc]
hypotheek (vom; de inriehting van de zaal) niet betalen maligen Chef Maj. FRENCH, in tegenwoordighmd Op
en de hypotheekhouder, de heer Terwee, ook woonachtig ‘ van twee officieren, aan den heer JONKER ter 92
te Groningen, gebruik makende van de hem verleende hand gesteld, BH hem tevens X{eI'ZOCht het 0011- om
{gifs volmacht, Het het huis verkoopen, kocht ’t zelf in en traot tegen eene SCh3,dGVBTg‘t)Bd1Dg` te ontbmden.
verminderde de huur, die door den heer Jonker reeds zoo Hiertoe wilde hü echter niet 0VeI'g‘3.àIl, wel
schikkelijk mogelijk van f 74 0 op f' 350 was gesteld, om WaS hij gewillig de huur te verminderen tüt
toch maar [ets te ontvangen, daarna nog met/'I4, ten bate f35O per j3.3.1‘, Welke huur hem sedert diell tijd
der officieren, ten einde hen in stuatfe stellen om voo1· zün geregeld iedere maand werd t0eg'€ZO11dB11 Vall
, rekening 100 broeden per jaar St fO.14 ’t stuk te koopen, het Hoofdkwartier.
a id; ter stilling van hunnen honger, omdat adjudant Hos, thans Eerst achttien maanden later werden dO01‘
_ Kapt. Hoe, ten zgjnent beweerd had, dat ze dikwijls niet 3.Chte1‘uitg3.ng in zijn zaken eïge11dOmmeH
te eten hadden, door den hypotheekhouder ve1:Jxool1t.
Meer de arme Jonker werd door de xnoeielükhedenmec EF is geen sprake Van, dat de heer JODkGZ§‘ gg; o qc
fi, Y ’t Leger ongelukkig en is van verdriet gestorven. van ,,ve1‘drïet" zou zijn gestorven. Het is gen “ ey; .
bekend in Groningen, dat de oorzaak va ·' $
dood eene geheel andere was. _ ff F t
e .:4‘ t ".·d, ‘
‘ï‘Vf=ï;*ïA C, ­ . A , - A · « ~ d _ _A , o‘`‘‘ ï"iï^ï*"ï`