HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.44 MB

TIFF (Deze pagina), 10.63 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

I-- ’ ;·.­*trz<5«#»%4!€e J; ¤çt»ïy·zr·` _ > i-. . , __..­ V ___`
;..·;r#^ ····· ===~ »··» ..,,» . ·,‘ï.. t , . .. em T
~<_ e r j
l #A`.,. `<;· ,, · ·~., · _;·, ‘· > · ·.=· -=‘
¥ï .‘= "?**ï-. =ïï¥2¥»?T.$*5zë€"’?=ï¢>‘=?#3Eäi¥*Ixse '‘’_·¥ ··.?,=*ïi=­2ïv ­ i" "
s en .- .; ·· ,· . 5 q",‘_ r _ y · ~ , :»·.;ï; « »_-_~,‘ Ee « .;·· r .·~« #2 ~=··¤ä¥£‘·§§ë‘ï.ï~J.:‘;a;;‘~;;>~è:2;;.=.":=:$;«<i:¥‘;·1‘._·‘*»{’;§.;=wer,r;·= ·‘·‘ ;ïvê·ear·’*¢·‘;·ve -
`‘­« ·~ 1 · · .. ` i
i` i _` 0 `M ~ . G r
`.;fi.Q??.`°.j,ï;Q‘i ë«~· ‘ doel stelt te Werken hoofdzakelijk onder de
g _`‘lll ­ armen, is het niet te verwonderen, dat het
. · , · een vrij harden strijd heeft te voeren wegens
gebrek aan de noodige geldmiddelen, waarvan
‘·Ljç`j · zelfs de schrijvers van deze brochure zullen l
moeten toestemmen dat zij het niet zonder die Y
5 V .­ kunnen stellen. s
Als het maken van geld het beginsel en t
'_ W het doel was van het Leger, dan zouden ons ,
daartoe vele wegen openstaan, zooals b.v. het ‘ t
,·=·-­ , ‘ openstellen der kolommen van de 0O1”]0_g`S1{I'€8á t .
_g’j;;ï _ voor advertentiën. Zooals het nu is, zijn ' _
`·ï ç G ‘ de bladen van het Leger des Heils door de r ­ ‘
~ o geheele wereld, de eenige van alle godsdienstige
ïj » ‘ en wereldsche nieuwsbladen, voor zoover ons
' · bekend die al hunne laatsruimte wi den aan .
2. P . . J .
“ geestelijke zaken, en dit wordt uit beginsel
,··· . _ gedaan.
' Blade, 9, regel 13 mm wzexlcrezz:
‘s._ Qfïelïk Ze leeren in de scholen sohrobben,bcenen, Oorlogskreet De kadetten kregen geregeld 3 uur daags
verkoopen en de orders en reelementen en niets anders. _ ­ _ ­· _ ·· ·
`V`. Z G _ (en wat er verder volgt op dleze en de volgende bladz: IBS ’, dlt Oudel wils omvat ' Bl-lbrlstudml Leer-
· omtrent de kweekscholen van het Leger.) stgumgên van het d' Ha Oldêrs BD Rçglg-
menten voor Ofüoieren , lezen, schrijven,
effe korpsrapporten en korpsrekeningen, enz.
al · Blz. 10, regel 11 van boven.
i _ Geld voor ’t steunen van officieren, dat echter meer- Er wordt geregeld in ieder land eene Jaar.
te malen voor andere doeleinden wordt gebruikt. lnlrsohe Balans uitgegeven, Waaruit leder, die
Geld voor de Legeriniichtingen voor gevallen meisjes, Verstand heeft van boekhouding, zien kan,
C- ` waarvan ze, zooals in Parüs bijvoorbeeld, maar ’n klein Waarvoor al het geld is beSteed_ _
j· ‘ deel krüeevr omdat ze <dï<=m@ï¤J@S>de¤¤‘¤¤e Hietgevovdeu Wij zullen verderop aantoonen, dat de schrij­
waren. Men had geld noodig om er t een ol anderleelgk ver der broohure ot`. uit onkunde of opzettelijk
3;. . gat mw *9 S*°PP€¤· _ de beteekenis der crjfers in onze laatste balans
‘«;;'j ‘ Geld voor .... Gü zult wel zien, lezer, waarvoor ’t niet verstaat t • «
Leger des Heils geld noodig heeft, en wat er mee gedaan L
wordt. Lees maar door. `°
i Blz. 11, regel 5 van boven. _
,' , ' · · ‘ .
-4 Als ’n officier .0p is, d. w.·z. totaal naar'l1cl1aam en Dit is ZOO niet De gewone tegel is, dat Zn, t
t `jV_ te naar geest versleten,. en dat is de sterkste in ongeveer die juist tot Kapitein bevO1.deI.d en dus nog
{ 5 jaar, dan wordt lig naar zoo’n ellendig arm korps ge- niet lang. in het Werk Zijn, naar minder. be_ _
h Zqlldêll hl], of wil of Yllgt, het l€g@1‘V<>1‘lüt@¤ moet) 1a,Hg‘rijl{Q1{O]_'PSCI] worden ggzolldgneigts
r WH hv ¤1<·>H«·~#@·rl¤l< °mk<·m@¤· ieder het redeirre en inzien. g' -
Tegenwoordig zijn in Nederland, bijna zonder ·
, §ä{ j uitzondering, al de oudste oflicieren in de beste l
jg;. korpsen geplaatst, daar hunne onderv1nd1ng r
in het Leger hen natuurlijk heeft geschikt { 1
t gemaakt voor deze posten. r ,
fï ::eQ ï . r ` l ,
Om de toekomst van zoo’n officier wordt eenvoudig Geen officier, die goed 611 lJfO11W bleef, is
niet gedacht. Is zij ’n meisje, ook dan moet ze maar zien, Ooit door het LBgGI‘ 3.3.11 Zijll l.Ol3 0VB1‘g‘€laiiBH· l ·$
gt; dat ze terecht komt. Verscheidene vrouwelijke leger- _ Maar wanneer (hetgeen van zelf Spreekt,,.· ‘
' officieren zi'11 dan ook enoodzaakt eworden tot uitersten tyd b upf in zulk gene Oete gr en] ” t
J 8 g somj s ge e_ gr g , t
rt-gj over te gaan. een officier niet goed blijkt te zijn of­#' i
ïij_ tri ` tg
n iét ` j" _ V