HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.44 MB

TIFF (Deze pagina), 10.61 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

.· . .. ...., ., ,A,·. ; ,. ,, .. ­_ _.ü, .`,., A ., gg;
, “ ‘‘‘· ‘ *
EQ "`- -`<`#' "t* ‘ïï`I‘lï.:?,¥ïi`.` ` V`·` ·· Z” ‘'‘b ` v » f' `· ` ‘ ‘ , ‘ ‘ · ` ' * V I ‘ .· ‘ " ~ ` ‘ `_ , ·'
. 3 . · . · · . ·‘ ' · ` = «.,,
‘ s " " l ' · #-­ ot ·-L ”
« · l e · .
. r · · . . .·"ë?èä·z*3:’ zi
; . Blz. 4 bovenaan. ‘
= ' . · . · E ·‘
j B.V. G1' W8I`d0Il 20.0UO ZlClOI1 ill AmSlZ0l‘(lü,H1 üllüell Wgtgn niet, hoe de hggr LE OLERCQ aan
+ ,,gered," waarvan thans geen 300 met ’nkaars_joto vinden de mgdcdggling, komt dat pl m_ 20 000 zielen i
. zijn. Het publiek krijgt dus den hollen dop, maar niet . A t _ d .. 7 _ d O I k .b · of gj ··j` ‘
de noot, en voor ’t heerläke werk wordt dan door 'n In msg? firm mda gaa ' uw OG en B" ’
mystiek klagende stem ten behoeve van een verlorcne vetten dlt Cldfer u1Bt· ' .'
wereld en uit naam van God om ruime bijdragen gevraagd. Maar Olldersteld, dat 20,000 II1e1”1SCl1e11 in `
` oprecht berouw, en onder een gevoel van hunne . L1.
­ ­ _ schuld tegenover (ted hebben geknield aan onze ' r­c«
zondaarsbank in Amsterdam (zelfs onderstel- · ·, jl ,_4_l"A
lende, dat een klein deel niet oprecht zijn ge- '
t ‘ weest, dan is dit een resultaat, waarover ‘_
’ engelen en menschen zich waarlijk wel mogen
. verheugen, al zijn dan ook al deze 20,000-
‘ personen niet tot heilssoldaten gemaakt. V '·-‘
II'- Blz. 6. Noot. L J
· 1) Het is genoeg bekend, dat de kracht van ’t1doe, Dit 1S OHZGS IHZIBDS BBHB VB1'lSla.I‘1Ilg V3·H” ` · ·
Til . 1. dat ons bezielt en niets anders onze handelingen regelt. bekeeying en van heiliging, waarbij God geheel ;
Zwrïjjkvooretgeändï e;dï¤ht@_<>f ¤;lt9_«à iqtgäçnlgandelige buiten rokomog wordt gelaten. Door den heer M
mogen , want e ran eing is a ij ire e gevog , _ . . ‘ U _ 7
van ‘t idéc. Hoe meer geeoneentreezd de gedachte, hoo TOM LE CIJERCQ Wmdt hm de bgkgcrmg tçrug .
krachtiger de handeling. Als wij nu ’t idée zeer sterk gebracht tot het gevolg van 66**9 l)h.Ys1Sch6‘
, bg ons ontwikkelen of concentreeren, dat God ’t een of Werlïlllg 111 de l1e1'Se11CelleIl. ‘ lr
tot ander verzoek, b. v. om vergeving van zonden, of om ,
· . Hi
el'. heili heid dzïreïct verhooren zal dan vol t 0 dat idée ii,
g 1 g P 1 1
;_" door de physisehe wet der noodzakelükheid, ’n zekere `,”,'
GH actie of handeling, ’n wrijving of trilling in de hersen- _
TS _ cellen, die in ons te voorschijn doet treden, ’t bewustzijn QV,
' van een gemoedstoestand, dat even lang en breed zal zijn
Gn als ons verzoek. Het is dus duidelijk dat wij, door geloof . . ‘,_i
51*- en gebed, mits ’t geloof sterk zij en de hoofdgedachte van
jg- ons gebed voor ’t oogenblik de rol van alleenheersehster .
te _ speelt en haar terrein niet verdeelt met andere novenge­ ·
A"v~,v ­ · L
dachten, het volkomen in onze macht hebben om allerlei .
bewustzijns van gebedsverhooringen in ons op te wekken. ,
m' De mystieken der midde`eeuwen b. v. hebben eenvoudig _
l81‘ ` ' door de kracht van denken de kruisigingsteekens van
gg Christus aan eigen hoofd, handen en voeten gehad.
De groote kunst van een geestelijk leider is om op de
H meest economische wüzo partij te trekken van de dosis ·
B mystieisme züner kudde. Misbruikt hij de kracht, die ter . p
ke exploitatie hem wordt aangeboden, dan maakt hij zich
'. i' gg
en zelf rijk en zijn volgelingen vaalkleurig.
.
. . . . . . .. ­..f§.gëJ
us Voor hen, die eenigszins met de inwendige regeling van het Leger bekend zijn, zal het
ils ternauwernood noodig zijn, hier aan te stippen, dat wat de heer LE Cnnaco op bladz. 6 en 7
, ze t omtrent s eciale wekeliksehe OfHciersbi'eenkomsten" biecht enz. niets dan eene o een-
>_ S S >> P ’ ’ P v aa
jat hooping van onwaarheden is. _
ml Blz. 9 in het midden. . '
,1 .._ _ _ ' ' l" éjïfj
mz r _ Geld! geld! geld! voor alle doeleinden .... geld!. Het Lggör das Hells Schat In gêamm 6-8818.
" "" I de W&3.I'dB V€l«H h€t gering; GH III H»3·H‘ l ï`·
np _ ‘“ _ . _ . · ­‘.lL
` L g . H1€1°k1¤g` Ilêlllfällflê, dëtlö het I11€l3V3·I1 staatswege
e , · L _ • " r.,. J
’e l ,,, . wordt gesteund, en dat het werkt en zich ten
Ag
T ¥ · `
E L. · L. ­ `_. 2 . V, ­ . ,
­ LA l M { I Al A". i V 4 `· H l In M l ` ,á>·`·'r J,1Av‘£g­