HomeAntwoord op "Een protest tegen het Leger des Heils"Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 10.61 MB

PDF (Volledig document), 73.02 MB

.. - .
V I `' ïè. "?ï.i..;s2àï«nr; .·‘‘ xs:. »‘ » ‘‘`­· "Sriïï"t we . r ·v·‘ · N ·e ·· ·· ·=·· »»·· ¤ ~ ,
·. . ­--«~ - ~ en->· - ·,·.A :; v ~` .,,~ ·;-· ,, ··· -== , . « ­e «,;¤e ,,v; ,,,_ i V r ·. · ··‘· ·=-
u . ‘v·_ L ·=‘_
nl ._ ¤ _ e .· ‘ e 'i e l ‘ _ " ” ¥ "
· · ` ‘ ‘ ` ^ ·‘·` ·
in : <EL’[‘ï?ï;'~¤`¤~" . ‘ ' · _ · ^· ­
A­ r ri i · ‘ , ‘ ·
'i *fêe"?ä§Tr=`iï ;. ` ` . -
; ‘'`‘ i _·
I . i
·.‘‘ ;ïvr‘ -. . J
·‘ £ *
. »
érg; ?#_; .·;‘ T
,, E j
_$;.3tf- V
i §??¥Qj;‘§·ff;‘ _‘ ` .
i?s`>;+‘[* .·. ‘ · ·
‘ .
;·?ï`é§,_;. ; ·.
j . ‘
jj .,
```E nl li i
l » i ,

E AC. · _ .. _ _
­4{v ,. I _ Wij zullen nu overgaan tot het weerleggen, punt voor punt, van de in het boekje voor-
, komende onjuistheden en valsche beschuldigingen, en hebben daartoe de aanhalingen uit de bro­
‘ïj§ä=:"·§ä*.. _ , ` _ _ • _ . . .
chuie van den heer LE Cnnnco telkens aan de linkerzijde der pagina geplaatst, en ons antwoord , gj
§,§;g;§._ï, _" Q daarop er dadelijk naast.
al Biz. 3 van cmvlcrcn. .
‘ ` Het volk dat éóns aan de zoogcnammdo zondaarsbank Het Wggyd ,,geped" komt in het gghggl niet
lï ‘d b lt ` cl t t' t` ‘h ` t l • · · ·
was g°Y°GS’ Wm ge fm; _m Ei H {L is eg 8 mgls Oïs a B voor 1n onze registers aan het Hoofdkwartïer.
,,gered, en bleef dat in die registers. By groote bijeen- D8 term d. 1 b_ ,kt dt , ,,
kometen, geleid door den een of anderen chef, werden __ u' se jul Wor #18 ng€Vä’Dg8H€H°
" nimmer andere cijfers gegeven, dan die van de registers. D6 cllfersa die In OP9HbaI`€ bldêêukomsmn
" · Stierven er sommigen van dat geredde volkje, of werden vermeld worden, zijn natuurlijk uit (le r6glStG1‘S `
n ze ai`vall1g, toch bleven de cijfers onveranderd. genomen, van Waar Zouden Zü anders genomen
zijn? Wanneer in het publiek zoodanige ver-
1` . , ..
melding gedaan wordt, wordt gewoonlijk ge-
A sproken van ,,zoovelen beleden verlossing te »«.··
. · d :1 ·
VIII BU.
Wie ontkent, dat velen van deze meu-
i` sehen heengaan en in vele gevallen lid eener ` ‘
Y ..
.[é;§;;:5j kerk worden, waarvan de bewijzen genoeg
j voorhanden zijn?
De oorspronkelijke bedoeling van den
_ Generaal was zelfs niet eene afzonderlijke
organisatie te stichten, maar enkel te werken
voor else r dding van zielen.
·-." ‘ Ue Reglementen van het Leger des Heils
voorzien er in, dat de Rolboeken zoo dikwijls
‘ _ worden nagezien, als noodig is; en de D. O.’s
en Veld­Oüieieren zijn verantwoordelijk, dat
geen namen op de Rolboeken blijven staan
j· ä,;j»;ê ‘ van personen, die hetzij afvallïg gGW0l‘€l811, J rw
z?1"= · hetzij naar een andere plaats vertrokken ‘ ··
ii/il, : . ,, . EQ" _
@5;;.; gestorven zijn, of die het Leger verlaten ho? ` .
om zich bij een kerkgenootschap aan te! `¥­ r
· · .
in .n.. _, , je ‘ ‘ t . _ . L .j­. ..