HomeEen menschwaardig bestaanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 874.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

_ s s. .. r, _ .&., .. .`,_ ..‘.` . . ai `,».,,
j 8
ji ze bestond; dat ze een meester had dien ze niet hebben
' wou; dat ze voordeelen miste waarnaar ze verlangde; ze
il kende haar ouders niet en zei dus maar dat ze uit een steen
gj gesprongen was. En niemand wist wie haar ouders waren;
t ook kon het niemand iets schelen evenmin als haarzelf. Maar H
l toch had ze evengoed een vader en moeder gehad als de ade-
Eï läkste jonkvrouvv, die zestien kwartieren in haar wapen
ij telt. Toch gaf zij zelve daarvan het bewüs, door hartverscheu-
` rend te huilen bij het lijkje van Eva; de eenige die haar
j ooit liefde betoond had. Die Topsy is het beeld van allen,
`§ die de diepe problemen van het rnenschenhart en menschen-
j leven willen oplossen zonder God en enkelmet materie. Wan- V
Fi neer iemand, die God kent, deze problemen zou gaan behan-
? delen op den zandgrond waarop de atheïst bouwt, zou hü
even dwaas doen als de man, die zijn leven lang met de oogen
gesloten zou ronddwalen en eindelijk den hals breken, alleen
jj omdat er ook blinden zijn, die gevaar loopen een ongeluk te
gï krijgen omdat ze niet zien kunnen. De maatschappü regelt
T zich natuurlijk naar hen, die alle vijf de zintuigen hebben,
en verpleegt hen, die er een of meer missen, maar niet omge-
; keerd. Zij die het geesteläk zintuig voor het onzienlijke niet ver-
loren of op nonactiviteit gesteld hebben, kunnen niet anders
J dan er meê rekenen dat het bestaan van God de diepste grond-
; slag is van alle vraagstukken en dat HQ alles regelt en regeert.
r Wie de vleeschwording van Christus Jezus alleen be-
i schouwt als een middel om vele menschen, en daaronder ook
l_ hemzelf, »zalig te maken", heeft een bekrompen, eenzüdig
en daardoor in den grond egoïstisch denkbeeld van die heer-
. lijkste aller gebeurtenissen. Het doel der komst van Christus
l is dat deel van Gods koninkrgk, dat wij aarde noemen, weder
_ tot den Koning terug te brengen. Niets op aarde beantwoordt
j thans geheel aan het doel waartoe het geschapen is. Dikvvüls ._
! beantwoorden de schepselen er in ’t geheel niet aan. Ze staan
onder een vreemde, Gode vijandige macht. Die macht te over- W
winnen; haar een volslagen nederlaag toe te brengen; de schep-
j. ping geheel weder vrg te maken; haar te herscheppen, aan- ,
gj; gezien ze gedeformeerd is; haar weder geheel en uitsluitend *
. ter eere Gods te doen bestaan: ziedaar het doel waarmede
G Jezus Christus verscheen en dat Hä bereikte, thans nog in
beginsel, straks aan het einde dezer bedeeling in volkomen- j
·· heid. In de eerste en hoogste plaats is in deze herschepping
L de menschheid begrepen; om drieërlei reden: ter eere Gods; 1
`j tot haar eigen zaligheid; ten bate van de haar ondergeschikte {
redelooze schepping.
l
I;