HomeEen menschwaardig bestaanPagina 3

JPEG (Deze pagina), 678.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

1:·x . `•· ~»«~:¤•·». ·.:,..­.·.··n.. .•..·,~. adp m·­.·•»·.»,., ava.;r.-¤;..:.»a¤•<¤r:.«‘.;ää‘:¤>’:`.7L.:.‘!:;¢jh?L5¤’§2Z‘ï‘."€L‘.Cï.`57`fJ?«7¥Y·l!T'.."J1ï;;.··,· .­~.«·•·­­ »~»,··­­·«··-­~ ­-· ·‘•­`ï=­?;;· ~‘ ­· ·~·· · " *' " "’ jg
vg
ïë ‘ = E
`*‘*‘*` Q "’ t
Onze tijd is rijk aan ngevleugelde woorden.” Dat ligt
geheel in zijn karakter. Vroegere eeuwen, waarin men be-
daarder kon voortleven en kalmer nadenken, gaven ons
»spreekw0orden." Maar de eeuw, die het gevleugeld rad
ten zinnebeeld van den stoom koos en den bliksem als symbool
van de electriciteit vaststelde, geeft haar denkbeelden in
»gevleugelde woorden." Geen uitgewerkte gedachten; maar _
motto’s. Kort, afgebroken, waar ge zelf kop en staart aan
maken moet.
Dat heeft zijn zeer bedenkelijke zijde. Alleen voor den
goeden verstaander is een half woord voldoende. ·Maar de
anderen raken er door in de war en gebruiken het nhalve
woord" verkeerd. Van de spreekwoorden zegt een Engelsch
spreekwoord: »VVüzen bedenken ze en gekken gebruiken ze."
Maar het gevleugelde woord heeft niet eens altijd een wijze
noodig, om bedacht te worden. Ze vliegen allerlei menschen
uit den mond, ze zijn soms op zichzelf beschouwd niets bg-
zonders, ze schieten hun vleugels aan door de meest toeval-
lige omstandigheden, en zeggen somtijds iets, dat niemand
goed weet uit te leggen.
In den laatsten tijd vliegt onophoudelijk een dier woorden
rond, om zich in duizenden en duizenden gemoederen te
hechten, waaraan ieder de uitlegging kan geven die hij zelf e . .
maar verkiest: »Een menschwaardig besta an." ;
Wat is dat: eeen menschwaardig bestaan"? ’t Komt er
natuurlijk in de eerste plaats op aan, wat men verstaat ;
onder het woord »bestaan." Beteekent dat alleen het
geheel van hulpmiddelen dat de mensch behoeft om hier op ;
aarde in het leven te blijven tot het onvermijdelijk oogenblik
dat vroeger of later komt, waarop de dood ziel en lichaam ;
ssscmoneoa Tsxsï
0r= verzxszno ceaowoeu {
DAMA csv rsxr OR
wnorvc swunvc :