HomeEen menschwaardig bestaanPagina 2

JPEG (Deze pagina), 770.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

r
Hetgeen hier volgt werd door mg uitgesproken in openbare
vergaderingen met debat, belegd door de Afdeelingen van ,,Pa­ ‘
trimonium" te Doesburg (15 Febr. 1895), te Enschede (29 Maart
1895), te Spük (5 September 1895) en eindelük in een ver- .v
gadering van den Socialistenbond te Amsterdam (9 Sept. 1895). ik 1
Dat zou op zichzelf geen reden, althans niet genoeg reden
zgn, om het te drukken. Daartoe bracht mg ook de critiek. ,,De
Nieuwe Sprokkelaar" deed mü den 59** April l.l. de eer aan müne A ,
voordracht te bespreken. Ot' de Redactie van dat blad geheel be- Q
grijpt wat zü beoordeelt, kan blüken wanneer men leest wat;
ik over landnationalisatie en werkstaking zei, en dan weet dat`
,,De Nieuwe Sprokkelaar" mü een ,,advocaat voor landnationa­9
lisatie en werkstaking" noemde. Omdat ik onhebbelgk genoeg .. Om
ben geweest voor den werkman 0.a. voldoende loon en jaarlüksche ·` geheel
. . . .. . .. daardx
vacantie l) te vragen, eindigt het blad zijn welwillende critiek nspme
met deze woorden: ,,De H. S. zegt ergens; lk zal hun een tem zj
kracht der dwaling zenden, dat zü de leugen gelooven zullen." wm C
Indien iets instaat is het hart met bange zorg voor de ont- f wgèvlf
wikkeling der algemeene sociale toestanden en voor de toekomst m ott
van ons zinkend vaderland te vervullen, dan is het wel dit: mïöê
dat een invloedrük blad, ’twelk zich ,,Christelijk" noemt, van t goeaà
een ernstige bespreking der geestelijke en stoffelijke nooden onzes , ander
volks zich afmaakt met een spotlach, een schimpwoord en een wgord
als vervloeking aangehaalden verminkten Bübeltekst. Veel van ` `- sprèöl
’tgeen ik gezegd heb, raakt misschien kant noch wal. Wellicht g Maar
slaan ook anderen op allerlei wijs den bal mis. Maar is dat uçgdàï
een reden om heel voornaam te wachten tot de bange barens- ïgmdè
weeën, die de geheele maatschappü doortrillen, inplaats van te jj jjgg
eindigen in een geboorte, - mede door de nalatigheid der goed
Christenen, losbarsten in een catastrophe? lg
____ ron ,
I) In antwoord op eene vraag van ,,De Nieuwe Sprokkelaar" deel t hecht
ik het blad mede dat sedert negen jaren ieder mijner ondergeschik- , maar
ten jaarlüks veertien dagen vacantie krijgt met behoud van volle loon; ‘ ' W?
niet willekeurig als een gunst van mij, maar als uitvloeisel van het natui
contract, dat ik mondeling met hen sluit bij het in dienst treden. OES;
garde
dat
. . 1