HomeEen menschwaardig bestaanPagina 12

JPEG (Deze pagina), 858.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 15.31 MB

12 .
Maar aangezien ieder die produceert zän waar 1­à0/0 laat
rijzen is dat geen bezwaar hoegenaamd. En wie in ’t geheel
` niet behoeft te werken, zal de rijzing niet eens bemerken.
Ik sprak daarstraks over de Mozaische wetgeving. Welnu,
die eischt veel meer vrijaf dan ik u daar opnoemde. Voor-
eerst: elken zevenden dag, waarop ngij geen werk zult doen,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
` uw dienstmaagd, noch de vreemdeling die in uwe poorten
is." Maar voorts was de eisch voor iederen man, eens zeven,
eens éen en eens acht dagen vacantie jaarlgks. Dus ge-
` middeld ­­ want de dagen konden op Sabbathen vallen - twee
weken per jaar. »Drie malen ’s jaars zal al wat mannelijk
l is voor mün aangezicht verschijnen." Het Paaschfeest duurde
zeven dagen; het Pinksterfeest een dag, het Loofhuttenfeest
e acht dagen. Bewonderenswaardig is de wüsheid hoe in die
' drie feesten de groote momenten van kerk, staat en maat-
E schappü waren samengevlochten. Het Paaschfeest werd ge-
vierd ter herinnering van 10. de trouwe Gods aan zgn eed
j aan Abraham; 20. van de grondlegging van den Israelieti­ '
Q sehen staat door de verlossing uit Egypte; 30. van de eerste-
j lingen van den oogst. Het Pinksterfeest gaf te herdenken
j · 10. het ontstaan van de ceremonieele wetten; 20· de vestiging
T van de theocratische staatsregeling; 30. het eindigen van
, den oogst. Het Loofhuttenfeest vestigde de aandacht op
J 10. de hemelsche zegeningen welke Gods dienaren zullen
l deelachtig worden; 20. de inbezitneming van het land Kanaän;
j 30. den gelukkigen uitslag van den wünoogst. Zoo was drie-
j maal per jaar het drievoudig snoer van godsdienst, vaderland
en socialen toestand het voorwerp van feestelijk herdenken,
á waardoor ook de geringste van het volk in het goede saizoen
j ruim veertien dagen vacantie kreeg. Een vacantie, die niet tot
j verwildering en brooddronkenheid leidde, maar als cement .
l werkte tusschen de verschillende lagen van het volk.
i Arbeid, die niet overmatig is, geeft gelegenheid tot behoor-
l lüke rust. Maar hij geeft meer. Hij maakt dat die rust
3 bestaan kan uit behoorlijke afwisseling. Voor een paard is
l het voldoende dat het zooveel uren van het etmaal op stal
staat. Maar de mensch heeft niet genoeg indien hij acht van
è de vier en twintig uren in zijn bed kan liggen. Zijn geest
moet ontspannen worden; en wel door vrijwillige, ander-
: soortige inspanning. Er moet gelegenheid bestaan voor ken-
Q nisname van de groote belangen van kerk, staat en maat-
I · schappü. Een man, zonder ander vermogen dan heldere
hersens en flinke spierkracht behoort inniger met zijn volk
‘ «
l
l
V l
l
l