HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 9

JPEG (Deze pagina), 935.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

Y p Y [ T` .’;..;l.'ï%;iïJ.T.ïZïI­ïY­­-­­­~«­----­­· ­-~ ~ - ·Y
" iik l E .
wl 7 t
wenhuis, die zich steeds verantwoordelijk stelt voor .
alles wat in B. v. A. voorkomt, een gevolg vlan zijne ‘ W
persoonlijke fouten voor een vrooter deel ec ter van ·
g die der arti' enoolen. >>In iejder mensch steekt een {
. . . F . Jg .. .
äj stuk inkwis1teur", schreef hg eenmaal zelf in »Ver-
I schiedene Strömungen, enz." p. 23, en »hoe meer
» ` « men overtuigd is van de juistheid zijner beschouwin­ . l
` gen, hoe meer men geneigd is de anderen te ver- j
_ denken en te vervolgen. »Dooh, laat_ hij 1ets ver- a
. j ,_ der er terecht op volgen, ))dll. komt minder van de
lpersoiüenftdan äan àie autoritït, dlje menthep ggscläon­ *
en ee . n eze »gesc on en au or1e1 , eze V
_ persoonlijke huldiging bereikte in geen enkel land j
zulke dwaze hoogte als juist in het anarchistische _
. Nederland. Reeds is het acht jaren ge eden dat ik
Q N Nieuwenhuis schriftelijk waarschuwde tegen dat j
a verkoopen, venten en verloten der portretten .
‘ van hem en zijn derde vrouw· hij deed nooit iets " 3
{ om zulke fanatieke persoonsvergoding te beletten ,
~ ï waarvan men de grappigste staaltjes kan aanhalen. · ;
Een enkel woord ware voldoende geweest om alle 5
. portretten uit de vergaderzalen te doen verdwijnen, ‘ =
en een einde te maken aan deze dwaze vleieri' van g
‘ een nog levend persoon, die nog zooveel veranlleren
_ kan. Zijne persoonlijke ijdelheid moest wel worden ç i
opgewekt, door deze onverstandige houding van blinde 2 J
. partijgangers, en thans plukt de partij daarvan de ·
wrange vruchten. __Reeds lang geleden schreef een
‘ mensohenkenner mij: »D. N. kan memand naast . ­
zich dulden",_ en dat was de reden (die ik N. mede- p
j deelde) dat ik in het buitenland bleef wonen, waar E
j thans (nu de botsing toch ontstaan is) andere rede- ë
· nen mij binden. `
j `Die woorden zijn volkomen juist gebleken. Men ~«
· noeme in al die jaren onzer beweging iemand op ,
`, die door gunstige omstandigheden gevaar opleverde
. l . voor den persoonlijken invloed van Nieuwenhuis, en
p .« ‘ die niet op allerlei wijzen, niet zelden door gemeene ‘
J middelen, is tegengewerkt en zoo mogelijk geknakt j *
V en afgemaakt. Verzwijgen van het goede wat ande- ‘ ;
j " ren deden, miskenning hunner verdiensten, verdacht-
. ` _ . ~ F!
r i ” r
i ‘ a