HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 8

JPEG (Deze pagina), 900.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

· " lb
. 6
mijne grieven tegen Nieuwenhuis had onderzocht, jl
ïian had men vàersläeld gestaan over de brutaliteit van
eugen en ver ac tmakin . ‘ '
Tal van blinde volgelingän van den meester brach­ g
ten takjes aan voor den brandstapel waarop ik, de l
r ketter, moest verbrand worden, maar de arme mis-
. leiden deden het in hunne onwetendheid. Hadden ·. » ` «
zübeter kunnen en willen onderzoeken, dan zouden. `W
ook zij moeten erkennen, waarvan ik ten volle .
bewust ben, dat ik even goed als wie ook mijn . ,.
plicht als socialist steeds naar behooren heb vervuld.
Het is waar, ik week af van de heerschende rieli-
ting, ik was noch communist, noch anarchist, maar j
collectivist en parlementair. Mün overtuiging was
_mij te heilig om haar te onderwerpen aan die van · ,
Nieuwenhuis en haar tot dienstmaagd te maken van Q
de Redactie van B. v. A. Doch in zulke, meest ;
taktisehe, vragen had verschillend oordeel zich niet ‘
in zulken scherpen toon, door zulke hatelijke aan- {
vallen moeten uiten; daarop heb ik steeds aange- ~ '
drongen en daaraan heeft men nooit willen gehoor
geven, al durft men soms brutaalweg beweren, dat ·
anderen de ruziemakers zijn. Wie twijfelt, doorbla-
dere een jaargang van R. v. A. en hij zal beslissen. ‘ " ‘
Waar twee personen twisten, heeft hij de meeste ` _
_ schuld, die het terrein der redeneering verliet om
' den persoon en de handelingen van zijn tegenspreker t
`verdacht· te maken; is zulks niet de vaste gewoonte -
van Domela Nieuwenhuis? Wie meende dat óók ‘
' op politiek terrein de klassenstrijd moest gestreden
worden, was een lafaard. behoorde tot de ,,v·em­ ,
mende heeren" (no. 74) of ,,het komieke zoodje der ·
ministeriëele S0eiaaZ­dem0kraten." (no. 54); het waren *
,,eerzucht­dz¢ikelttars", ,,geZulczoeker·s die een plaats
aan de staatsruif zoeken", ,,b<mntjes-jagers", ,,eerzuch­ ·
tige elementen, die de hoop koesteren er zelf boven `,
. ` op te komen", en toen zij in de Vorwárts hunne .
gedachten neerschreven, waren het ,,sehurftige per- .«
sonengè ,,intriganten en mensehenvctn schurftig aZl0oi" ' J
(no. ) enz. enz. enz.! E .
Voor een deel is zulk onwaardig gedrag van Nieu­ _ `
l
l