HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 7

JPEG (Deze pagina), 917.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

~r·-­·­-­~­ - - -·-··-····w·év·r­-weer VVYV Y ‘ · , I
’ ?
l
lg;
Ei 5
ii deze ook deed; ik deelde dit Nieuwenhuis mede, Q
doch deze ging met verdubbelde woede voort te ’
‘ ` schelden en wist de verdachtmaking zoover te drijven, ·
i· dat alleen het noemen der namen van mannen als i
Bebel en Liebknecht in eene openbare vergadering
door Amsterdamsche socialisten met gefluit en gesis 5
. , . werd ontvangen. Toen gevoelde ik voor het eerst g
E de groote macht van leugen en laster! Nieuwenhuis
j bleef voortgaan, zelfs nadat zijn geestverwant Lan- ;
_ ( · dauer op het verkeerde van dat schelden had gewezen: §
` »de hatelijke, kleinzielige strijd in eigen rangen moet
ophouden. Ieder mag gezondigd hebben, maar thans .... ë
weg met alle persoonlijk getwist !<< (Der Sozialist, 30
September 1893.) De afdeeling Maastricht nam op >
. mijn voorstel aan om door het kongres te Groningen §·
‘ »alle persoonlijke hatelijkheden tegenover partijge­ j
‘ nooten in het partijblad te verbieden.<< {Het kongres ë
, stelde zich tevreden met een wenk aan den Piedac­ §
. { teur van R. v. A. Deze begon echter dadelijk weer
, met allerlei geniepige aanvallen, en de Centrale Raad . §
durfde ot wilde niet ingrijpen. Geen bepaalde feiten g
`ïj werden genoemd, ­dan zouden vaak de leugens al F
, te duidelijk blijken, ­-doch men nam de toevlucht tot
‘ " valsche voorstellingen, halve of verdraaide waarheden,
i j waarbü de bevooroordeelde partijgangers tusschen li
j de regels door konden lezen wat zij wilden. Had
_ · ‘ men zich toeh vast gelogen, dan weigerde men elke
i. . toelichting op te nemen, om later weer fdezelfde ver- ;
' wijtingen te herhal.en, waarvan men wist dat zij jl
j onjuist waren. (1) Wat partijdigheid, karakterloosheid ·
en lastermoed betreft, kan in Nederland geen enkel iv
E blad in de schaduw staan van het lijforgaan van l
, a Nieuwenhuis. Tegenover mü heeft hij alle perken W
” ‘ overschreden, en mij daardoor het recht geschonken j
j om hem in geen enkel opzicht te sparen, al wil ik ,
· daarvan ditmaal slechts een zuinig gebruik maken, i
," . en alleen voor zoover het de partijbelangen geldt.
,· Indien eene commissie van degelijke mannen eens
i (1) Eene verklaring van Pontsma, dat de »Panama-beschuldiging· i-
, j in de N. T. geheel buiten mijn medeweten geschiedde, weigerde ;
é R. ’U. A. op te HCIHCI1.
i
‘ Y g ­ . .