HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 5

JPEG (Deze pagina), 844.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

·i
X leed bij alle nederlagen; in mijn geest was ik voort- j
* i durend te midden van den strijd, al was mijn lichaam
‘ nog verbannen in de eenzaamheid van.lava’s bergen. is
Lange nachten bracht ik slapeloos door, strijdende
’ tegen den drang om mij in het strijdgewoel te wer- i
, . pen, ten koste waarvan ik een nuttigen, eervollen i
t werkkring vaarwel zou moeten zeggen en de toekomst i
van vrouw en kinderen in gevaar brengen. (1) Als
. een vurig oorlogspaard rukte ik meermalen woedend
' aan het touw, dat mij gebonden hield ver van den !
- kamp onzer dagen. Eindelijk bood zich de gelegen- ;
·· heid aan om althans tijdelijk los te komen, en kon j
= _ ik naar Europa terugkeerenn Aan den jarenlang ïï
gekoesterden wensch kon ik eindelijk gehoor geven; ë
gewapend met de vruchten eener langdurige studie, i- *3
" door een veelbewogen leven vertrouwd met allerlei i
‘ gevaren, - óók levensgevaar, - vrij en onafhankelijk, ‘ *
zou ik nu den verloren tijd kunnen inhalen, en mij
met volle borst toeleggen op de propaganda voor J
· onze heilige zaak. V
‘ Maar aeh, hoe spoedig werd ik ontgoocheld! hoe j
vreeselijk werd ik teleurgesteld door de ijskoude V
‘ werkelijkheid E - I
- ` j
· _ II. DE WERKELIJKE TOESTANDEN. i
Deze waren geheel anders dan ik verwacht had. S
Reeds in 1886 had Nieuwenhuis mij voorspeld, dat j
· de zegepraal der revolutie niet lang meer zou uit- ï
blijven; ook Bebel verwachtte dat tijdstip binnen i
enkele jaren, maar had met seherperen blik weldra E
ingezien »dat de burgerlijke samenleving wel onver­
E mijdelijk ten ondergang gedoemd is, doch dat zij nog
veel weerstandskraeht bezit, en dat de arbeidende L
Y klasse nog onvoldoende sterk is.<< (Kon gres van Parijs.) ‘
l (')‘ Mijn toenmalige vriend Domela Nieuwenhuis, die mijn ge-
, · _ moedstoesland kende, ried mij ernstig aan eerst mijn pensioen te g
i verdienen. Later maakte juist hij er mij een verwijt van, dat ik i
_ zoolang in lndië bleef ·0m geld te verdienen.« g e
E