HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 4

JPEG (Deze pagina), 916.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

l i I
richting, waarin voortaan mijn levensweg beslist. X
Q loolpen zou. ¤ I
e werken van F. Lassalle, het »Kapitaal<< van ·
" Karl Marx, »De Volksstaat<< van Leipzig en verschil- ‘
lende Duitsche brochures, waren met eenige artikelen ‘
van den ouden Gerhard (met wien ik in de Werk- , .
mom discussieerde), mijn eerste gidsen in de leer van .
het socialisme. Een roekelooze tocht, in gezelschap
van een artillerie­officier ondernomen, om mede te .
* gaan strijden met de Commune van Parijs, was mijne '
eerste daad, die door den snellen val van dien onver­ -
, wachten volksopstand echter geen verdere gevolgen ··
_ had. Na een tijd lang-kwünen hield de Internationale = _
. op te bestaan, en scheen alle hoop opeene energieke
volksbeweging verloren. Onze hoopvolle droomen
eener spoedige revolutie waren ijdel gebleken. "
In de binnenlanden van Java werd de afgebroken ‘
‘ studie van het socialisme hervat; stapels boeken
l , werden daar in de lange en stille avonden gretig
verslonden; bijna de geheele socialistische litteratuur -
" werd doorloopen; wat vroeger het gemoed voelde ‘
· werd klaarheid in de hersenen. Gelukkige tijd, als
ä ik ’s avonds bij het walmende lampje eener passan- ‘
grahan (vreemdelingenwerblüf) ot het lantaarnlicht
eener boschhut, dan wel in de schaduw der oerwou-
den kennis maakte met de heerlijke utopien onzer ·
voorgangers, lezen kon van hunne toewijding, hun ' G
strij en en hunne hoop. Welk een adel van karakter
bij die eerste apostelen van het socialisme! Welke
helden had dit voortgebracht! En uit de verte vormde _ X
ik mij een hoog denkbeeld van allen die zich socia-
,. · ` list noemden; ik dacht dat zü, levende voor een
ideaal, zich wijdende aan het geluk van anderen,
ë van een beter gehalte waren dan h.et gros der men- I
schen. Welk een genot, wanneer het uur van mede-
.» strijden zou gekomen zijn, wanneer ik erin geslaagd ,
zou zijn de onafhankelükheid te veroveren, om
met hen allen mijn tijd en krachten te kunnen.
wijden aan onze heilige zaak! I j
j, Met spanning las ik jaren lang de bladen van j ' ‘
allerlei anden, ik juiohte bij elke overwinning, ik W
I