HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 32

JPEG (Deze pagina), 707.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

E Bij J. A. l<`ORTVIJN te l’Msr1c11mM zijn ver- Y
schenen en verkrijgbaar aldaar en bij de bekende W .
laoekhandelaren :
Qh)/ezbfezzläovee en äoeiczllbme. ~
Prijs 25 et., fr. p. p. 35 ct. ’
Kapitalisme en Socialisme. i _
2 deelen elk zi 25 oi., fr. p. jl. 30 ot.
e S0eir.1[isme en Vmji/zeirl. ; P
J Prijs 70 ot., fr. p. p. 80 ot. ï ,
L Prijs 5 ot. ;
k ONZE AARDE ZIJ EEN PAEADIJS! ï lj
Prijs 5 ct. = j _
Alle 5 werkjes van RIENZI. 3
Bij PIETICRS & Co. te MAAsrR1<:1ir is verschenen
; en alom verkrijgbaar: { .
ANNEBEIE- .
Oorspronkelijke novelle door W. H. VLIEGEN.
j I Het geheele werkje, 225 blz. groot, voor 20 et., S `
A fr. p. post 25 ot. .
Door alle socialistische bladen gunstig beoorcleelcl. I
Wie de sooiaal­demol<1·atis<·he propaganda wil stou- ‘
nen in het Zuiden des lands, aboimeere zich op: 1 '
E * `
De llolkstrxbuun e i
l ‘ S0eiaal­De1uok1·atiseh weekblad voo1· ` Q
N.­B1·ab:u1t en Limburg. `P
Redakteur: W. H. VLIEGEN. § _
Prijs 40 et. per kwartaal. l
BUREAU: Balterüstraazf 37, MAAsrR1cHr. Q
o Leest DE V RGU VV.
Veertiendaagsoh blad ouder Redactie van NELLIE. ;
Adm. E. CLAEYS, 20 Melserslraal, GENT. l.·
g ll 1.50 per jaar. .
·'»