HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 3

JPEG (Deze pagina), 769.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

" ‘ ‘‘‘‘‘ ”‘”i‘“ " `` " · " ”i ` H el
" I , ek ', ` 11Q rT~·;"'j­.___ l
I I g " il*r·*ï?ï’..ïï,4t€¢f"
­^ l . uw ¤"‘: '°"”
•• • .... J Qi? l
Mxjn Aïschexcl van clen Bund. e ‘
E »Kiesl een banier, gy overluigingaloozen, l
lgïzägj 0/ ’l ook een andere dan de myne sl]; l'
Ik deed den slap en heb voor goed gekozen, lï
De onde vaan der nieuwere Panta.-
(G. Hnnwrson.) . ­
rr ïëêa WWW~WWW.^M,cW“MM~“~eVwNW^N ·
I v
’<ï;e"zj, .
I. HOOPVOLLE VEHWACHTINGEN.
· I
Terugkeerende van de meeting en de vergadering `_
te Utrecht, warrelden allerlei herinneringen mü door r
den geest. Ik zag het sombere dakkamertje op het I
Spui in den Haag, waar de secretaris der Haagsche J,
afdeeling van het Internationaal Werklieden- Verbond $
woonde, en waar wij spraken over het socialisme E
zonder er een van beiden iets van te weten. Het ?
gevoel voor het lijden der massa had ons medege-
sleept; het hart was het verstand vooruitgosneld. E
Onze verwachtingen waren veel t@ h00g g<f¢SPP{HH{¢H, ï
en de Internationale scheen ons een geheimzinnige ä
I`€uZ‘°m'UmCht wèl dm €@1`lï1¤g de Vïqhêld en de Q
gelijkheid zou veroveren, waarvoor wij zoo gaarne ‘
ons bloed hadden gestort. Ik kan thans met moeite
een glimlach onderdrukken bij het herdenken dier ‘
stoute verwachtingen, dier grootsche plannen van g al
maatschappelijke vervorming. Ondanks alles echter « X
zie ik met trots naar het onaanzienlijke gele papiertje, g
dat reeds zooveel jaren boven mijn schrijftafel hing:
dat b@W1JS Wm lldmümwhüpj der ]­Dl€‘ï'ï1?il1OI1ïll€, ge-
dateerd »September ‘l870.« ln die maand (het 1s‘b1jna
1/,, eeuw geleden I) deed ik den eersten stap in de ~
_ r t
Y ‘ ‘