HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 27

JPEG (Deze pagina), 940.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

j · ' 25 l
D · wil tegen het vloekwaardige eigendomsrecht, dat de ·
Q bron is van zooveel ellende, van zoo talrijke misdaden, ‘
· en arm en rijk ongelukkig maakt. Wie liefde koestert J
. voor de menschheid, wie deernis heeft met den arme, '
‘ wie geestdrift gevoelt voor ons ideaal en kampen wil .
‘ . ä in dienst van het recht, kan met ons de vermoeie­
g nissen en de gevaren van den strijd deelen. ¤
_ Doch vóór alles moeten wij eene volkspartij vor- ,
j A men, wat wij tot heden nooit geweest zijn. Dit kun- j
. · " nen wij alleen worden door met open vizier te ä
_ jj strijden in het volle daglicht; geen geheime kongres­ .
‘ · sen, geen geheimzinnig verbergen onzer zwakte, doch ·
. rondweg mededeeling vanonze sterkte en ons streven ;
. wij hebben ons niet te schamen voor'ons doel, noch `
. voor onze middelen. Dat verouderde samenzweren
· ; is niet meer van onzen tijd, is eener partij die gelooft
. in haar beginsel en vertrouwen heeft in hare toekomst,
3 onwaardig en belet het doordringen in de massa.
f Wij moeten de woordvoerders zijn der geheele T
‘ ; arbeidende klasse, uitdrukking geven aan hare grie« i
{ . ven, in de bres springen voor hare rechten. Duizenden
_ wachten er op wie hen zal helpen, en zullen aan die '
_ partij hun steun verleenen. De massa zal afkeerig ‘
i i blijven van de revolutionnaire beweging, . zelfs vele
j socialisten zullen afvallig worden van de roode vaan, t
als wij er niet in slagen de voorvechters, de verde· _
l digers te zijn van het proletariaat, niet van eene `D
fractie doch van de geheele niet­bezittende klasse.
gj ' Ons program moet een gids zijn in den klassen-
; _ _ ‘ strijd, eene duidelijke uiteenzetting van datgene wat ,
.`® wij reeds nu willen bereiken, en waarvoor wij in de
. ‘ toekomst strijden. Allen die de waarheid onzer
_ i leuzen, de gerechtigheid onzer eischen erkennen en
» ­ onze strijdmiddelen goedkeuren, kunnen dan met ons
_ medewerken. Alle arbeiders­vereenigingen (zoowel
politieke- als vakvereenigingen, coöperatiën als ont-
.,; *" wikkelingsgenootschappen, vrouwen- als jongelieden-
vereenigingen) kunnen zich bij ons aansluiten, en
door hunne afgevaardigden op een jaarlijksch kon-
· ` ;» gres het naastliggend strijdplan vaststellen. Geen ~
` stramme centralisatie, maar trouwe federatie door .
t ·
1
I, ,E$`