HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 26

JPEG (Deze pagina), 909.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

E Y
gl t
;_ over een geweld, waaraan in lange nog niet te denken j ‘
r. is. Geen blinde hartstocht mag onze taktiek be- ;
heerschen; aan het koele verstand moeten wij het ‘
v woord laten. En dat verstand zegt ons, dat daar r
`,Q geweld nog misdadig of waanzinnig zijn zou, wij _ `
langs politieken weg, steunende op de economische . » ,.
l machtmiddelen waarover wij beschikken, voor de ,
j arbeiders kleine voordeelen moeten veroveren. Wij 3
W, vreezen dus de hervormingen niet, maar zij zullen j _ r
- in tegenstelling met de radikalen - voor ons · ‘ `
slechts middel blijven, nooit doel worden; wat ons _ ,
? in ruil worde aangeboden het revolutionnair beginsel ‘ ·
l mogen en zullen wij nooit verloochenen. Wij doen «
geen afstand van onze hoofdeisch, onze reden van j
` bestaan, en zullen niet rusten voor de middelen om · j _
· te arbeiden zullen behooren aan de arbeiders, ver- ' g
eenigd in eene demokratische gemeenschap. »Onze ­
; partij moet blijven wat zij was, de onverzoenlijke ä
Q vijandin der tegenwoordige klassenheerschappij, van
het bestaande loonsysteern; haar doel is het oude: ` 1
*5% verovering van de politieke macht met het doel de { .
j klassen-tirannie omver te werpen, en de kapital1s­ _
§ tische maatschappij af te schaffen.« (Rapport Duitsche ,
ë S. D. partij op het kongres te Zurich.) S
r De organisatie onzer partij moet in de eerste plaats j
. op moreele gronden berusten, rekening houden met I
_ de feitelijke toestanden, zich niet onderwerpen aan `
F Q de formule van dweepers, maar aan den eisch der j
j denkende arbeiders. De liefde voor vrijheid mag geen gl
j = haat worden voor alle gezag, de geest van onafhan­ gj. ,
kelijkheid geen bron van désorganisatie, de strijd al
ij der belangen geen oorzaak van afgunst en hebzucht. _ ·
. " Wij moeten vooral de instellingen bestrijden, niet . I
de personen; de oorzaken uitroeien, niet alleen de j ‘
j, gevolgen wegnemen. Steeds en overal de waarheid .
r, huldigende, moeten wij eigen fouten en vergissingen · p
f· durven erkennen, het goede waardeeren en de recht- ·«> °’
j r ` vaardigheid betrachten ook, en vooral bij onze vijan-
v W den. Op allerlei wijzen de socialistische beginselen
1 verbreidend, moeten wij niemand afstooten, hetzij ‘ «r f'
{ f hij in hut of paleis werd geboren, die met ons strijden
ï I ·
1 ï
‘ f S l
E ‘ r ri