HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 25

JPEG (Deze pagina), 919.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

; 23 °
beweging te onderdrukken, moeten wij ons wel ver- l
dedigen. Doch zegevieren is alleen mogelijk wanneer
de groote meerderheid des volks aan onze zijde staat,
en evenveel duizenden arbeiders zich onder de roode i
vaan scharen als wij thans tientallen van leden tellen. l
, ,, Slechts millioenen arbeiders kunnen de reuzenmacht
der bourgeoisie omver werpen; geen wanhoopsdaden l
, van enkele dweepers, geen enkele kisten dynamiet_
g De tijd der oproeren is sedert de nieuwe wapenen
"= ` voorbij; oproermakers zijn alleen gevaarlijk voor r
j zich zelven en voor de partij waartoe zij behooren,
terwijl nagenoeg alle aanslagen de reactie in de _
. hand werken. In deze dagen dat een duel wordt
uitgevochten tusschen guillotine en dynamiet, wat in E
ons land gelukkig nog slechts bij woorden is geble-
j ven, is het noodig er voortdurend op te wijzen, dat l
het dwazen zijn die meenen dat men door een paar ·
duizend bourgeois te dooden, de socialistische maat- j
schappij zou grondvesten. Dwazen zijn het of kinderen,
wanneer zij niet inzien >>dat de aanranding van het
eigendom van den buurman« (het door Cornelissen ,
aanbevolen stelen dus) »geen aanval is op het eigen-
dom, strijd tegen personen geen strijd tegen de macht
der bourgeoisie«, (Merlino) tegen de kapitalistische
instellingen. Blinde geestdrift is steeds gevaarlijk;
wantrouw wezens die er aan gehoor geven, zelfs als _
j zij zich offeren, al kan men hun persoonlijken moed _
L bewonderen, want zij zijn noodlottig voor de
ï , zaak die zij omhelzen. Ongeduld, de moed der ver-
gy twijfeling kunnen den natuurlijken loop der geschie­ j
denis niet wijzigen, evenmin als men de koude
wegneemt door den thermometer stuk te slaan. De
revolutie moet eerst door agitatie en propaganda,
· 'door ontwikkeling en wetenschap zijn voltrokken in
de hersenen, eer dynamiet of bajonetten haar helpen
_ A kunnen. Opheldering in eigen kring en aangroeiende
‘ “ kracht daarbuiten, dat zijn de middelen om onze
macht te vergrooten; minder schelden op de bour-
geois en meer werken tot veredeling en ontwikkeling 1
‘~ / der socialisten, zullen krachtiger bijdragen tot de
revolutie dan het· werpen van bommen en het praten -.L

xt