HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 24

JPEG (Deze pagina), 901.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

gj ` Daarmede heeft men in ons land wel wat al te
gj veel geschermd; een bewijsjuistvan jeugd en zwakte.
Zoo lang een partij machteloos is om haar wil te
F, doen zegevieren, zoolang zij voelt dat de massa niet
achter haar staat en men haar noch duchten, noch
‘ vreezen moet, tracht men gaarne door luidruchtig , K,
V geschettor den schijn van kracht aan te nemen,
i K moeten snorkende woorden het handelen vervangen, t
{ frazen de daden. Het is zoo verlokkend om de
massa te vleien en op te zweepen door het vooruit- ` `
§ zicht op eene spoedige zegepraal, die een einde zal j
. maken aan hare ellende; door luide bedreigingen
in vrees in te boezemen zoolang men de werkelijke ,
; machtsverhoudingen niet kent; maar - dat alles
5 kan slechts kort duren. De onvervulde beloften
‘ wekken het wantrouwen op onder de arbeiders, de j
.1 hoog gespannen verwachtingen maken plaats voor
moedelooze teleurstelling. Geen ­ onverstand heeft
l meer kwaad gedaan aan de blijvende propaganda
van het socialisme dan de dwaze overschatting onzer
it krachten, die een Nieuwenhuis reeds acht jaar ge-
‘ t leden deed verwachten, dat een gewelddadige revolutie
j reeds naderend en mogelük was. Al die bluf heeft
l ' ons veel kwaad gedaan, velen afgestooten, velen
` ontmoedigd. Door schetterende woorden, door te
j schuimbekken van woede, wisten sommige agitators
" zich in eene vergadering te doen toejuichen, de massa j
lokte het echter niet naar onze zijde, de ernstige man- j
` nen bleven van verre staan. Wij waren nooit bij ï
machte en zouden het bij de tegenwoordige taktiek
nooit worden, om door de toepassing van het geweld
L iets anders te bereiken dan een dolzinnigen zelf-
. moord van de besten onzer. Want dit leerde ons
5 de geschiedenis, dat schreeuwers lafaards zün, en ·
{ dat (hetzij eene gewelddadige revolutie moge slagen
of mislukken) de mannen met groote harten daarvan ’ _ A
jä steeds de slachtoffers zijn. Doch ondanks dit alles ' “
ä ` mogen wij niet terugdeinzen voor het geweld wan-
‘ neer geen andere uitweg mogelijk is, en al veraf-
schuwen wij alle bloedstorting, wanneer de heer- ‘~ /
p schende klasse naar geweer en sabel grijpt om onze