HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 22

JPEG (Deze pagina), 884.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

r
20
V. ETSCHEN DER. NIEUWE PARTIJ. ‘ _
()nze eischen mogen en moeten wij gzoo hoog
mogelijk stellen; of wij daaraan zullen voldoen moet I
l de toekomst leeren, in elk geval moeten wij ernaar
streven. Doch wij vergeten onze onvolmaaktheden, l
onze gebreken, onze zwakheden niet en waar ande- ‘ { `”
ren zoo schrornelijk mistastten, en de afstand tusschen Q
ideaal en werkelijkheid zoo grootbleek, is bescheiden 1
omziehtigheid raadzaam. · ‘
j Wij zijn en blijven #re:·oluti0nnai¢·, daar’wij de X,
omwenteling willen der tegenwoordige maatschappe­ =
lijke regeling, de omverwerping der bestaande sociale
t en politieke misstanden. Die revolutie willen wij I
bereiken door te strijden op elk gebied waar zulks
g mogelijk is, met alle middelen, die niet in strijd zijn A
l met eer en geweten. ,Wij weten dat het onmogelijk . _
i is eene nieuwe Maatschappij tot stand te brengen
§ waarvan de economische voorwaarden nog niet of
niet voldoende aanwezig zün; dat een behoorlijk `
bestaan eerst aan allen kan worden verschaft, wan- · .
i neer onze rijkdommen voldoende zijn toegenomen.
f Doch wij weten ook, dat zoo niet nu, reeds spoedig
` de economische toestanden en onze productie­middelen A
voldoende ontwikkeld zijn zullen om althans allen ` ‘
i‘ van honger te vrijwaren, indien de politieke macht
der bourgeoisie de arbeiders niet wegrukte van de
i arbeids- en bestaansmiddelen en hen doemde tot i
ellende en werkloosheid. Het is onloochenbaar dat
i de staatsmacht de economische revolutie kan bever- . { A
i deren of vertragen, en elken economischen vooruitgang · · _
§ gepaard gaan moet met politieke hervormingen, die n l _
5 dan de bevestiging (de sanctie) van gene zijn. De ° _
economische strijd der vakvereenigingen alleen is _ ‘
tf onvoldoende gebleken in Engeland, Amerika en
i§ Australië, hij moest worden aangevuld door den
{ ~ politieken strijd, daar het alleen door wetten mogelijk · ‘·
»_ bleek het zoo mocielijk veroverde te behouden. De i
’ vakorganisatie kan soms den arbeiders enkele stoffe-
lijke voordeelen brengen, maar de ketenen der loon- . ·
slavernij verbreken kan zij niet; dat kan alleen · K