HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 21

JPEG (Deze pagina), 934.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

I
g i 19
gi aan de arbeiders onthouden wordt. Wij ontkennen
jl de gevaren en de bezwaren van het algemeen kies- ‘
rx recht niet, maar weten dat het eene macht ten goede
ll zün kan, mits verstandig gebruikt. ‘>>In handen der
· dommen een hamer die ketens smeedt, is het in i
i ,_ handen der zelfbewuste proletariërs eenhamer die ­
.‘ · de ketenen verbreekt.« (Liebknecht.) De wetten be­‘
i‘ slissen voor een deel over het lief en leed van het volk, zij
Q kunnen de ellende lenigen of doen toenemen, zonder hun ·
’ ` steun zijn de kapitalisten machteloos, en die machtige
ik wapenen zouden wij aan onze vijanden, de bourgeois­ _ -,
,· partijen, rustig in handen laten? Neen, de arbeiders
J moeten zelf hun lot in handen nemen; zij moeten
l‘ zoo energiek mogelijk ingrijpen in staat en gemeente,
, en meer dan een recht het als een plicht beschouwen
Q om de belangen van het proletariaat en van het ·
geheele volk te behartigen door er naar te streven t
om op zedelijken grondslag eene regeering van het·
. volk door het volk, de democratie dus tot stand; te
· §_ · brengen. .
De vorming eener politieke partij is dan ook in ,
tl alle landen, waar men den strijd opnam tegen het
* kapitalisme, onmisbaar gebleken. Slechts als politieke ,
_'· I partij kan de arbeidende klasse eene vaste, eene
_ ­ duurzame vereeniging vormen, in de aangesloten »
` arbeiders het klassenbewustzijn wakker houden, in l
M de massa der niet­vereenigde · arbeiders dat gevoel l
‘ opwekken en bevorderen. De economische strijd, hoe
i · noodzakelijk ook, vereenigt slechts enkele vakken ot á
beroepen, een enkele stad of gewest en vertegenwoor­
. 1 digt bizondere belangen; voor de verdediging der
. ä . belangen van de geheele klasse voor den lclctssenstrüd
dus is politieke organisatie een dringend vereischte.
In hoeverre men op elk terrein züne krachten zal
inspannen, zal afhangen van onze macht, van de »
,_ _ houding onzer vijanden en van de wisselende om­‘ . ·
# ` standigheden. Volledige eensgezindheid in die vragen s
êi der taktiek is niet denkbaar niet eens wenschelijk. .
, 9 Doch al mogen onze meeningen over de onderdeelen V
,. { { verschillen, wü kunnen als één aaneengesloten geheel ·
ä optreden, indien wij het slechts eens zün over de
«i °*