HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 20

JPEG (Deze pagina), 900.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

_ te
18 '
(Société Nouvelle, Juni 1894 blz, 803.) »In het Par- V
lement zou men de voorkeur geven aan een radikaal, jl
een democratisch Calvinist, in het kort aan een te
vooruitstrevend bourgeois boven een socialistisch ll
· afgevaardigden (Cornelissen, Revue Socialiste, Augus­ ·
t.us 1894, p. 194.) Het bleek dus uit alles afdoende,
dat aan een samenblijven niet te denken viel dan .‘ · N
ten koste van het beginsel. .‘
. _ Te vergeefs poogde R. v. A. als een onverbeterlijke w
windvaan, nog wat te laveeren tusschen de beide · `
richtingen, die zoo heftig in botsing waren, tusschen gi
de sociaal-democraten en de vrije communisten of ,·
. anarchisten. De beteekenis van het woord »demo­ · j
cratie,« van »revo1utionnair,<< van »politieke actiect ti
moest in allerlei dwaze bochten gewrongen worden; j
het met zooveel enthousiasme toegejuichte voorstel ’,
Sappemeer zou men weer intrekken, en aan de `
leden toelaten, wat zij te zamen als afdeeling of partü N
niet mochten doen, enz. enz. Dat alles kon thans I
niet meer baten; de scheiding was onvermijdelijk . ‘;, .
geworden, en ons manifest maakte zulks bekend.
Als anarchist of als sociaal-democraat zal men voort- (
aan. moeten deelnemen aan den strijd.; al die weife­
lende schipperaars zullen verdrongen worden door '·
A de mannen, die weten wat zij willen, zij zullen wel _ '_ '
gedwongen worden om partij te kiezen ` ·
vóór of tegen de sociaal·dem0cratie.
De sociaal-democraten zijn socialisten, daar zij het _ ­
persoonlijk eigendomsrecht der productie­middelen
bestrijden, om dat te vervangen door een sociaal, een .
gemeenschappelijk bezitfdaarvan; zü zijn democraten, 2 4 c
l daar zij naar eene zuivere volksregeering strevende, "
j het recht derr meerderheid huldigen. Voor hen is
, het lid ondergeschikt aan de partü, de burger aan
, A den volksstaat, het individu aan de gemeenschap, de ,_
it . deelen dus aan het geheel. Zoolang geen beter middel · ‘
Vl ter beslissing is gevonden, moeten wij het algemeen ç,
kiesrecht, zoo eerlük mogelijk gemaakt, gebruiken en , 9
l het trachten te veroveren in alle landen waar het , ,w
g door eene onwillige bourgeoisie nog zoo schandelijk ä `
l
gg