HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 19

JPEG (Deze pagina), 921.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

` *17
valsch daglicht te stellen; het waren o._a. »klein-
, j burgerlijke democraten«, waarop men mn de ure
des gevaars niet rekenen kon«, ik, speciaal, werd
l . beschuldigd van handiangerdiensten te verrichten voor ' j
l • een Belgisch minister; ik was de beschermde huurling l
_ i, , van. den minister van koloniën (die had verklaard ,
` S dat v. Kol een anarchist en een verdienstelük in- l
jl genieur wasä De vijandsehap tegen de socialisten,
{ die meenden dat langs parlementairen weg ook iets
·§ ‘ kon en moest gedaan worden, `was erger dan die
Z tegenover de bourgeoisie en de regeerende klassen.
l >>De overwinning der ïociaabdemocraäie gal) dzgi de ‘
è nederlaa van het socia isme zijn<<, sc ree . .op
blz. 599 gvan de Société Nouvelle van Mei j.l. en hij
; . had tegelijkertijd den treurigen moed, aan de inter-
, nationale kongressen te verwijten dat de heerschende
A richting de anderen uitsloot, alsof gij in eigen bpezem
` niet veel venijni er was opgetre en. orne issen, .
y zijn booze geest,g schreef in een Engelsch blad, dat 1 l
, het voorstel Hoogezand-Sappemeer ten doel had de t l
§ >>kleine burgers<< uit te drijven en elders dat men
E ‘ »de kleinburgerlijke soäalisten wilde dwingen de E
á partij te verlaten.« >> at bij elkander behoorl« x
f . (zïparepisten en anti·parlementairen) zal zich ondanks v
. a e ascheiding vereenigen, en wat tegenover elk- l
‘ ‘ ander staat, kan men soms kunstmatig geenigen ltüd
­ , bijeenhouden, het eindigt toch met van elkander te
‘ lj gaan<<, verklaarde Nieuwenhuis met het oo_ daarop .
’ l ' terecht in het J uni­nummer van de Sociélé älouvelle. 2
_ En »tegenover elkander<< staan en stonden aan de
" eene zijde de voorstanders van den strijd op elk E
4 gebied, die Cornelissen eene >>onbeduidende minder- .
heid« noemde, en de »mannen der economische ‘ ’
, . ?pïtie«, dige hijrags dg »gr<1otc pà2ê)ï.ï<< cgirfde bcäitelerä
eeue oczuzs e, uwus us · ·. e een .orn.
{ ” wilde de hervormingeïi overlaten aan de b0urgeols­
` partijen, »de parlementaire »socialisten daaronder j
‘ ; begrepen<<; de ander (D. N.) verklaarde >>datdesoc.
_ dem. staat nog oneindig meer tiranniek zouden zijn
lj sz dan de bestaande bourgeois­staat«; dus gaf aan het
g kapitalisme de voorkeur boven de sociaal­democratie.
’ ‘ ë
l