HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 17

JPEG (Deze pagina), 877.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

al de schoonheden der bergen, het groen der bosschen
L toe, die voor het kranke hart een wiegelied zouden
I zingen, kalmte zouden brengen aan het opgekropte A
‘ ii ` (gemoed. In den huiselijken kring, te midden van al en
'* ie ik liefheb, alleen met de natuur, de kunst en
` , » de wetenschap, zou ik trouw blijven aan de studie
, van het socialisme, maar ver verwijderd van de J
valschheden en het verlagende van het partijleven.
‘ »Gevloekt is wie zijn leven wijdt aan het goede
, en ware! den narrenkoning behoort de wereld !«
die woorden· van den stervenden Talbot kwamen
. ook mij meermalen over de lippen. Gevloekt is,
. wie nog leeft voor idealen, nog hoopt op de menschen, "
nog liefde gevoelt voor het menschdom! Wat deert ‘
l u het lot van anderen? het uwe kan genotvol en '
" gelukkig zijn, waarom de vermoeienissen en de won- f ·
I ' den van den strijd gezocht, waar u een leven van V
· ­ vrede en liefde tegenlacht? .... ‘
I Doch op den drempel staande, keerde ik mij om,
l ‘ ik wierp een blik op de lijdende en strijdende massa, l
i en wilde weer mensch. zijn onder de menschen, ,
ondanks alhunne en niet minder mijne fouten. En ,
_ ik weerstond die stemmen der verleiding, nam .
,­ den wandelstaf ter hand, wierp het hoofd in den q
l nek, en besloot opnieuw den strijd te wagen; de l
' leugen te bestrijden zoowel in als buiten de rangen
van het socialisme, en waar nu eenmaal de kanker ,
‘ , _ knaagde aan de oude partij, deze als verloren te
beschouwen en mijn plicht te doen in den boezem
al · 4 yeener 5
_ 4 IV. NIEUWE PARTIJ. .
` , In den ouden Bond hadden maar al te veel par-
tijgenooten zich laten medeslepen door den naam ‘ ä
” ' van een persoon, die in vroeger jaren veel had gedaan
" __ voor onze beweging. Dit alleszins eerbiedwaardig
` gevoel van erkentelijkheid mocht hen echter nooit
doen vergeten, dat hooger dan de persoon het be-
« I ginsel, boven de belangen van den enkeling die der
` zaak moeten staan, en dat iemand ­ wat vroeger
zijne verdiensten mogen geweest zijn ­­ door onver-,