HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 15

JPEG (Deze pagina), 923.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

. ' ' 4 j
` · 43 #2,;
' grief mag rekenen, is het ontbreken van elke poging j
om het goede in den mensch aan te wakkeren en '
het kwade te bestrijden; dat zij steeds een beroep
_ deden op de laagste hartstochten der menschen, op
" , haat en afgunst, wraakzucht en jalouzie; in .plaats
‘ , van te trachten de partijgenooten te ontwikkelen,
‘ hebben zij ze gefanatiseerd, er dweepzieke volgelingen
van gemaakt, bekrompen sektarissen van een slecht ··
begrepen geloof, en de vooroordeelen aangewakkerd
· "‘ in plaats van overtuigde socialisten te vormen. De '
toongevende leiders hebben het op hun geweten,
dat maar al te veel partijgenooten, verbasterd zijn
en gedemoraliseerd. t
` Van deze partij is niets meer te hopen, zij zal zich_
oplossen in anarchisten, in sociaabdemocraten en in
" eene groep teleurgestelde afvalligen. Kracht kan g l
van haar niet meer uitgaan. Wanhoopsdaden kunnen '
voorkomen en den rampzaligen misleide jarenlange
kerkerstraf bezorgen, tot eene krachtige, invloedrijke
` volksbeweging kan zij, na het loslaten van den kies- L
r _ rechtstrijd niet meer komen. Ontijdige uitbarstingen ‘ j
` zijn mogelijk, een volhardenden strijd, die de revolutie
- ‘ brengen kan, is van hen niet te verwachten. En
t gelukkig ook!
Want al was het treurig toen ik bij mijne komst ï
_ in Europa bemerkte, dat men onze krachten voort- ·
durend had overschat, dat achter de schetterende
woorden, de ijdele dreigementen geen kracht ver- ~
borgen zat, al snak ik naar het uur, dat met of
zonder geweld een einde zal maken aan al de name- ,
­ looze ell.ende der verdrukte klassen, thans zou ik ,
voor Nederlands arbeiders de zegepraal der socia- ,_
_ X e. listische partij eene ramp achten. lk sidder bij de
9 gedachte aan wat geschieden zou, wanneer de tegen-
{ woordige partij-leiders de macht in handen kregen, ·
F , en _eene geslaagde gewelddadige revolutie het sein
“ . 4 zou geven tot de losketening van al die met moeite
e bedwongen booze hartstochten en aan de kunstmatig ä
g gekweek.te wraakzucht den. vrijen teugel zou laten.
« ‘ ' De bourgeoisie behoeft niet eens in te grijpen; t
' onderlinge laster, verdachtmaking en moord zouden