HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 14

JPEG (Deze pagina), 836.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

12 .
zoo schaamteloos oneerlijk is, als het orgaan van het ‘ ·
Damrak no. 100. ,
Na een veertien-jarig bestaan onzer partij kan,
ondanks alle kunstmiddelen haar orgaan zijne kosten
niet dekken, bedraagt het aantal leden geen */000 deel =~
van de volwassen mannen van ons land. (1) Na een . a
kortstondig herleven is zij weer aanzienlijk verzwakt, t ·
brokkelt dagelijks af, en zal zij eerlang ver> . ‘
molmd ineenstorten. Door de taktlooze wijze van
optreden, het gemis aan verstandige organisatie, de 0
demoralisatie der leiders en de verblindheid van vele `
aanhangers, is haar wasdom belemmerd, knaagt de
kanker aan haar hart, en is hare levenskracht zoo _
_ goed als uitgedoofd. ­
. III. TELEURSTELLING. r
De hoog gespannen verwachtingen werden dus
droevig teleurgesteld; het partijleven wekte slechts ·
walging en afkeer op. »Gü houdt het geen zes maan- 0
den uit in de party !« zeide mij een ex­partijgenoot, . ·
en werkelijk, het kostte inspanning om vol te houden, _
tegenover al dat kleine en lage, al die intrigues en ` .
gemeenheden. De hooge dunk van de strijders voor
het socialisme ging bij mij en vele anderen verloren,
en maakte plaats voor de meest innige verachting ~
van hen, die een heerlijk beginsel tot een afkeer-
Q wekkend iets hadden gemaakt, zoodat sommige socia-
listen iemand zouden doen vertwüfelen aan het
socialisme. Doch dan zeide ons ons verstand, dat die ,
mannen evengoed als de bourgeois het produkt waren _ ‘ "
eener slechte samenleving, bedorven in eene verpeste
, atmosfeer; dat zij dus hunne fouten en onvolmaakt- ·
0 heden, moesten medebrengen in eene beweging, ,l.
t ­ waarop zt] hun stempel hadden gedrukt. Zij waren E
. niets beter dan hunne vijanden ; dezelfde fouten, ,,’ ·
dezelfde hartstochten, gelijksoortige ondeugden be- , · .
l heerschten ook hen. Wat men hen echter tot blijvende s
(1) Betalende leden 1891/92 : 2370 en 1892/93 : 3,250, ' f,