HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 13

JPEG (Deze pagina), 908.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

. ~ r l
¢ ll '
A gedwee onderwierp aan hunne dogma’s, werd gesmaad
._ en belasterd, en zijn persoon op de gemeenste wijze
bestreden, zonder de argumenten te weerleggen; op
een vergadering in Amsterdam werd de gezonde taal
{ t van Schaper beantwoord met een dierlijk gebrul! Een
·' waar terrorisme heerscht in den boezem onzer partij :
· onverdraagzamer dan de Katholieken, was hunne r
j vervolgings-zucht erger dan die der bourgeoisie. A.
Zelfs door geldelük nadeel wil men de weinigen, ' i
i ,_ die er een eigen oordeel op nahielden, beletten zulks
· in ronde woorden, schriftelijk of mondeling te uiten. Ct) i
De zoogen. »revolutionnaire sooialisten.« hebben het I
t recht verloren de bourgeoisie nog langer hare ver-
· volgingen te verwijten, daar alleen gemis aan macht ~
en gelegenheid hen belette om even wreedaardig '
· tegen de »parlementairen« op te treden als een bour-
geois tegenover een socialistisch werkman. Slechts ,
aan de macht, niet aan den boozen wil daartoe, _
‘ heeft het hen steeds ontbroken. V
En wat is er van ons pctrtü­bZad geworden? Het
­ is niets anders dan het lijforgaan van Nieuwenhuis,
` die het voornamelijk gebruikt om zijne gal over
, alles en allen uit te storten. Het is onder zijne lei-
ding, ondanks de »wenken« die het kongresjaarlijks
gaf om er mede op te houden, een diep gezonken i
V schimpblad geworden, dat de socialistische propa-
J ganda ontzaggelijk heeft benadeeld en een schandvlek
_ voor de socialistische beweging. Wat de Vieux
' ­ Cordelier over het blad van Hébert schreef, is
maar al te woordelijk op Recht voor Allen van
_ ,. ' toepassing: >>als de vijanden Frankrijk (lees: onze ’
beweging) willen bekladden, nemen zij uittreksels ·
uit uw vuil blad, alsof die viezigheid het or-
gaan des volks ware, alsof een riool de Seine ;
' was.« _Lang heb ik geaarzeld, maar thans wil ik het ä
' luide verklaren, dat van de vele bladen van allerlei
., ‘ richting, waarmede ik in aanraking kwam, geen
enkel moreel zoo laag staat, zoo verregaand partijdig,
1 (4) Vóór deze brochure ter perse ging vernam ik, dat men
~, ' Vliegen broodeloos wil maken omdat hij het waagt een eigen ilê
, opinie te hebben l
¤x `
. ij