HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 12

JPEG (Deze pagina), 908.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

j ¤ ‘ · r ' ` ""F j
’.lO ;
{ weet dat wij, wel verre van duizenden achter ons .
{ te hebben, het nog niet verder hebben gebracht dan _ _
tot eene kleine sekte vol verwarring en tweespalt,
li zoo machteloos tegenover den vijand dat het gebruik
4 r maken van geweld een dolzinnigen zelfmoord zou ,’
i . blijken. r
E Slechts langzaam is dat besef onzer zwakte, dank ·
zij de kritiek der »parlementairen,<< in de hersenen
i . doorgedrongen en reeds in R. v. A. van 12 September
z 1893 heet hot, in volle tegenspraak met den bluf in ,
g j het buitenland: mvg weten maar al te goed, dat wg · l`
j ' nog niet sterk genoeg z§jn,« en ~­- voeg ik er bü -
ï het met de tegenwoordige taktloosheid het in lange
, en lange jaren niet worden zullen. `Wellicht is het ­
1 juist dat gevoel van zwakte, de reactie na de over-
drijving, die de anarchistische taktiek in de hand ·
. werkt, en doet het ontbreken van het bewustzijn van .
l kracht de toevlucht doet nemen tot machtelooze wan-
j hoopskreten. De gevolgde taktiek is door de ellendige ·
; resultaten veroordeeld, een volslagen ommekeer in
onze wijze van optreden is dus noodzakelijk geworden. .
t' Wat heeft men van onze partg na jarenlange ‘
3 propaganda gemaakt? een handvol dweepers, waar-
onder slechts weinige mannen van vaste overtuiging;
j een groep haters en intoleranten, die niet weten wat '
j zij willen en door luidruchtige uitdrukkingen hunne
g onmacht en onwetendheid verbergen. Geen helder ‘ ' .
l afgebakend doel staat den meesten voor oogen; even
‘ wispelturig en onklaar als hun leidsman was dan i .
ä ook steeds de taktiek onzer partij, en nog altijd
schijnt geen einde te komen aan het voortdurend _, ‘
g_ weifelen. De blinde volgelingen draaiden met de ‘ '
f snelheid eener windvaan in de door R. 11. A. aange- l
ä wezen richtingen. En dit blad wrong zich in allerlei
. bochten, vorvalschte zelfs de beteekenis der woorden, t
j enkel en alleen om zijn gebleken ongelijk te kunnen i
g ­ loochenen. Als volleerde ketterjagers zijn eenige , ·
Q onverbeterlijke intriganten opgetreden tegenover de
§ »scheurmakers,« die trouw bleven aan het oude
E standpunt der Nederlandsche, trouw aan de taktiek X V
j der Internationale arbeiders-partij. Wie zich niet v ‘
j .
l `" i