HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 11

JPEG (Deze pagina), 903.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

j.
9.
algemeen kiesrecht, eerst nà 10 of 2(ljaren verplicht `
. F en kosteloos onderwijs" durfde invoeren (Algemeen
3 Stemrecht in beginsel en toepassing p. 39), ziet hij
‘ ; nu geen heil meer in hervormingen, al hoewel hij
j zclf de meest onbeduidende in de Kamer voorstelde (2).
; Schoon hij beweerde dat hij met tegenzin het Kamer- .
. ­ ‘ lidmaatschap aannam, lezen wij in de Neue Zeit daar- . .
over de volgende dwaze triomf kreet van hem zelf:
>>Welk een schrik voor de bourgeoisie! Het was als ware .
j {_ de jongste dag aangebrokenln. Het socialisme hield H
. . zijn intrede in het Hollandsch Parlement" (p. 55). »Bin­ 1
nen het raam van het bestaande" zou D. N. trachten
>>daarbinnen althans iets tot stand te brengen voorde .
kleine luijden" (Vier jaar, enz. p. 1). doch thans (nu
hij er niet meer in is) noemt hij alle deelname aan de ·
wetgeving uit den booze. En bij dat alles eene be-
lachelijke overschatting van de krachten der partij, ;
waarvan men nooit het aantal leden durfde bekend
maken om geen gek figuur te slaan. In 1891 , toen
de groote sprong van 1892-93 nog moest plaats heb- ­
' ben, durfde N. reeds beweren »dat het socialisme in [
Nederland naar verhouding even sterk was als in .
‘ Duitsehla.nd" (Neue Zeit no. 2). Nog in de Revue E
Soeiuliste van Juli 1893 lezen wij van zijnelhand na
­ ‘ eene beschrijving van >>groepen boeren, die met het
_ geweer onder den arm optrekken, metjongens voorop
die de dorpsvlag droegen, waarop het portret van
D. N. met groene kransen versierd" (p. 77), dat de
. _=· >>revolulie gerust kon uitbreken als het overal als in " ¤
· het Noorden was" (p. 80) (3), en dat >>als geen vreemde
inmenging te vreezen ware, wg ons zelven zouden V
· ~* kunnen redden. - "
Welk eene verblinding! welk een volslagen gemis
_ h gg ‘ van kennis der werkelijke toestanden, daar iedertoch
.
ii (2). Wie nog vele bewijzen wil vinden van verregaande inkon­
1, . · sekwentie en gemis aan vaste overtuiging, leze eens de goed ze
‘ geschreven brochure D. N. ontmaskerd door een Ingeivyde,111 1891 *1
‘ verschenen bij A. L. Land. Heerenveen, prijs 20 cents. Wat die
‘ schrijver op blz. 47 voorspelde is thans geschied.
j _ (3) En er geen huzaren of marechaussees waren?
n .
ä
r a