HomeDer Socialismus der gebildeten StändePagina 10

JPEG (Deze pagina), 893.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 56.43 MB

f` 8
j .
v making hunner beweegredenen, vergrooting hunner
_ fouten, dat is de vaste, onafwijkbare taktiek, waaraan . ï
, alle karaktervolle personen en zelfstandige denkers 2
‘ werden blootgesteld. Zelf snakkende naar eerbewij­ ‘ ;
zen, heeft hij voor alle anderen die hem in den weg ‘ !_
t · · kunnen staan en hem niet vleien, slechts smaad en hoon .
` over. Lang heb ik_deze veroordeeling ingehouden, i ­ ‘
doch nu de feiten te overstelpend worden, nu ik de
overtuiging heb verkregen, dat de persoonlijke in-
t vloed van D. N. noodlottig is voor onze taktiek, nood- ä {A
( lottig is voor onze propaganda, bedervend voor onze .
» partij, nu wil ik niet langer personen ontzien, waar
j de belangen van het beginsel hun aanklagen eischen,
j en zal ik dan ook voortaan niet meer aarzelen daar-
! toe over te gaan, wanneer de omstandigheden zulks
( medebrengen.
( Thans is het echter voldoende te wijzen op den .
j noodlottigen invloed, dien de voornaamste, langen tijd
( éénige leider onzer beweging, had op onze taktiek.
j Slechts zelden zal men onder ontwikkelde personen,
zulke herhaaldelijke wijzigingen van inzicht, zulk '
i · volslagen gemis aan vaste overtuiging, kunnen waar-
( nemen. Hij huldigt thans wat hij vroeger scherp ‘ ‘
i . bestreed, en is reeds zoover gekomen dat de be-
ginselen waarover hij met Croll in botsing geraakte ­ ‘
t en waardoor deze bekwame man de partij moest j
{ vaarwel zeggen, terwijl Nieuwenhuis hem nu nog
(jaren later!) met den meest bitteren haat vervolgt,
l _ dat de beginselen van Croll, zeg ik, de beginselen van . _=·
i Nieuwenhuis zijn geworden! Had Croll dus recht? -
l doch waarom het dan niet eerlijk erkend, waarom
i geen boete gedaan voor de onbillüke vervolgingen? · · ~*
. Van vurig voorstander van algemeen kiesrecht, _
»dat ons uit den druk kan helpen als wij ons weten ‘ A jg ‘
` meester te maken van de regeermachine" (Vier jaar ` M
i · klassenregeering p. 14), en na te hebben aangetoond ' j
· »dat deze wensoh diep in het volk geworteld is"· ·
V (Neue Zeit *1860/Qi no. 2) wil N. thans niets meer van _‘
dien volkswensch hooren en van het kiesrecht niet .
eens meer als agitatieaniddel gebruik maken. Een-
l maal een al te geleidelijk hervormer, zoodat hij >>het j _
ti`! . "