HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 843.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

,- ..,. www >..,A . &, . , ,. , r er .-r-mw....?...-«w~_m i nu--
deel door de oplossing uit te stellen. De f 513.260.-, die reeds i
einde 1890 in VVeststeZZmgwerf aanwezig was en de 2 ton gonds van
Schoterland, inderdaad deze belangrijke bedragen mogen niet langer
worden opgepot.
Ook in de Vempolders volgt helaas! in·onze provincie de land-
aanmaak de vergraving niet steeds, zelfs niet bij gedeelten, dat
anders in alle opzichten aanbeveling verdient. A
Een voorbeeld uit velen. 44
In den grooten veenpolder van Weststellingwerf, 3600 Hect. groot, i
begint het veen zeer in te korten. Hier en daar vindt men wel
enkele op zich zelf staande droogmakerijen, maar deze zijn over het
geheel van weinig beduidenis en krachteloos.
‘ Besluit men daar tot inpoldering van een of meer der thans ge-
heel uitgeveende kavels ­- zooals door velen wordt gewenscht - w
dan zou de veenarbeider ook in het saisoen dat er geen veenwerk
is, werk kunnen vinden. ­ i
De kavel, gelegen van af de Helornavaart tot voorbij de kerk van ï
Mmmilceburm, tusschen de vaart, de Scheme en den kunstweg een {
i terrein van p. m. 100 H. A. geheel uitgeveend, is daartoe als ge- gj
knipt, waaraan dadelijk of later zou kunnen worden toegevoegd een l,
i. dergelijke kavel ten zuiden der Scheme. rl
Beide kavels door een duiker vereenigd, zouden door één molen,
te plaatsen op den ringdijk aan de Helomavaart, kunnen worden j
bemalen. e
jf Daar men hier vroeger goed weiland had, de bovenaarde aanwezig
l is gebleven, zoo zou deze ondergrond zeer zeker de kosten van
aanmaak rijkelijk loonen. ij-
, Toch blijft deze exploitatie, waarvoor het noodige slikgeld aan- I.
wezig is, achterwege! _ j
I. Moet dit gedeelte van Weststellingwerf, waarvan het veen al j
V belangrijk mindert, een·2de‘ Beels worden ? ' l;
1 Provinciale Statenjvan Friesland, aan U is bij de Wetl het toe- ll
zicht op alle verveeningen opgedragen. Door U is voorgeschreven, _
dat bepoldering van den verveenden grond steeds zal moeten ge- S s
schieden. ·‘ ' ., . ­ .
j Laat dit voorschrift niet langer een doode letter blijven. `
3 Inderdaad de miilioenen slikgeld mogen niet langer als onnut
E kapitaal blijven rusten, maar moeten worden gebruikt, voor het
V doel, waarvoor ze zijn bijeengebracht.
v