HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 869.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

E

il
rende aan Mr. J. Zvylstra , uitgeveend in de jaren 1867 tot 1877, ‘_
waarvoor, met inbegrip van rente op rente, circa f 4000.- aan slik-
geld is opgebracht. Dit terrein is vervolgens ingepolderd, droog
gemaakt en in cultuur gebracht, maar de teruggaaf van slikgeld
is achterwege gebleven,
Hoewel nu wel is aan te nemen, dat of de formaliteiten bij de j
hierboven aangehaalde voorbeelden niet zijn in acht genomen, ot
‘;,,=· wel de deugdelijkheid der bepoldering te vvenschen overliet, zoo
l_ rijst toch de vraag, of het, ook in ’t publiek belang, niet beter
Q ware geweest de slikgelden wel uit te keeren, maar onder beding,
rl h dat vooraf het noodige tot versterking van dijken ofbemaling werd
5] verricht. E g
Een meer algemeen bezwaar tegen de totstandkoming van bepol­ §
deringen van uitgegraven gronden in veenkringen, is voorzeker
gelegen in het voorschrift, dat niet alleen de clrooginaking tot stand
,£, moet zijn gebracht, maar ook de grond in cultuur moet wezen,
iii alvorens aan teruggaaf van slikgeld kan worden gedacht.
è? Dit voorschrift bemoeielijkt de exploitatie noodeloos en heeft geen 1
gj redelijken grond. ï
ll Waa1·om toch kan geen gedeeltclükc teruggaaf van het slikgeld
l plaats hebben, zoodra de dijken zijn gelegd en droogmaking is
wij gevolgd ?
; Door teruggaaf van slikgeld bij gedeelten brengt men de exploi- ~ l
gi tatie meer onder het bereik van hen, die, hoewel over minder /;
‘l kapitaal, in den regel over meer werkkracht en energie kunnen
U beschikken.
Daarmeê behoort gepaard te gaan volkomen openbaarheid ten
aanzien der bedragen slikgeld, opgebracht van elk perceel in ’t
if bljmcia. .
Waar deze van vroegeren tjjd niet meer zijn op te sporen, daar
I behooren de aanwezige slikgelden te worden gesplitst voor bepaalde Q
J kavels of groepen van perceelen.
l ls zoodanige verdeeling vastgesteld en kan dus de eigenaar rekenen
niet alleen op alle mogelijke zedelijken steun , hulp en voorlichting {
van het provinciaal gezag, maar ook op de teruggaaf van slikgeld j
naar gelang van de vordering van het werk, dan inderdaad zal
j men de handen aan den ploeg slaan.
Dat aan de regeling bezwaren zijn verbonden, wie zal het ont-
kennen, maar deze worden niet opgeheven, maar klimmen integen­
l