HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 54

JPEG (Deze pagina), 766.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

52 -
Tengevolge van den zeer buitengewonen hoogen stand ·
van het boezemwater in dezen winter, 66 cM. boven ` '
zomerpeil, gepaard met stormen uit het zuidwesten, .
werd het water tot eene ongekende hoogte naar de hooge i
gronden van Opsterlancl opgezweept en overstroomde enkele i
der in de nabüheid dier gronden gelegen kleine bepolde-
ringen, waarin een deel der veenbevolking, 16 gezinnen, hare
meerendeels zeer primitieve en treurige woningen of ver- ;
blijven had gevestigd.
Die ramp, waarbü geen dezer gezinnen evenwel eenige
have of goed verloor, werd noch voorzien door de verve- ig, ·
ners, aan wie deze bepolderingen behooren, noch door het
bestuur van den veenpolder, noch door dat der gemeente ­ y
Opsterland. Ook Gedeputeerde Staten bleven onbekend *
1net dien, zooals later bleek, onvoldoenden toestand. nl
Ware het gevaar gevreesd of voorzien, zou dan het E ’ t
polderbestuur, ofschoon door geen reglementair voorschrift n
daartoe geroepen, niet, onder goedkeuring van Gedeputeerde j A
Staten, de vereischte, niet zoo belangrijke som beschik-
baar hebben gesteld, o1n daarmede meer druk en bezwaar G r
voor de armoedige veenbevolkingäroorkomen? ,
Door den te leggen dijk kan ïçqçpä, __ vervolg dit gevaar tv
worden afgewend, maar oprtieulängätgdänähet, dat, met v _
_ het oog op hetgeen nu ten opzichtgämát plaats ge- v
vonden, mn geen enkele et we lijke of op . `
het noodzakelijke van den dij is ge zen, veel ` i
minder nog is aangedrongen. _
Leeuwarden, 12 Maart 1892.
· J. v. L. Jz.
l
{
­ ` 1