HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 53

JPEG (Deze pagina), 806.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

51
veengronden, bü gebrek aan de noodige fondsen, zoo al,
toch misschien eerst na een lang verloop van jaren zullen
kunnen worden drooggelegd en tot de cultuur teruggebracht,
scheen het niet raadzaam, met het leggen van den om-
ringdnk voor den Bcczfstc-r Polder aan te vangen, vóórdat
; _; de kosten der omdijking voldoende uit de daarvoor bestemde- ­
7 slikgeldfondsen bestreden konden worden.
i De hoogere opbrengst toch der slikgelden van 12,000
l tot f 20,000 zou, verscheidene jaren lang, meer dan ver-
' slonden worden door de kosten van onderhoud der bedij-
king en door al hetgeen daartoe wordt gevorderd en door
Y de aflossing en rentebetaling der vereischte geldleening.
i Uit dit kort en daardoor niet geheel volledig overzicht-
V zal, naar ik vertrouw, ieder, die niet met de vervenin-«
gen in deze provincie bekend is, zich een meer duidelijk J
begrip kunnen vormen van den veelbesproken polder, dan V
i hij tot nu toe bezat, en zal hg tot de overtuiging komen,
dat, al ware zelfs de dijk reeds eenige jaren geleden
i gelegd, er niet alleen thans, maar ook in de eerstvolgende
· jaren aan eene algemeene droogmaking en in cultuur-
_ brenging der plassen, uit de verveningen ontstaan, niet
X kon worden gedacht. '
_ Ten slotte nog een enkel woord betreffende de ramp,
­ die een gedeelte van de veenbevolking door het hooge
· water heeft getroffen.
Sinds den tijd, dat 1net de vervening onder Bccts een
aanvang werd gemaakt, alzoo sedert 25 a 30 jaren, was V " `
de in deze veenstreek werkende bevolking gehuisvest binnen W
de voor de afzonderlijke verveningen opgeworpen noodige
‘ dijken of dijkjes.
·-­­-­­­·­#""' ` A;;-l»;j;_;;;»;,;,;ï;;;;g:;;;~g;3;_;_;5g,;y;;,;:::m;;·1r.~·.¢~>¢:~,=·yr==:;~:¤¤>=-«-·-•·•>‘­·­­·­­·­­·-­­-­~­‘~­----«-Y - --- l