HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 52

JPEG (Deze pagina), 825.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

WW,- c rY.. ,.`..`V Y ...A .. `<.. F,`Y
50
veenpolders slechts een betrekkelijk gering gebruik gemaakt.
En dat de algemeene droogmaking van een veenpolder ,
waaronder het aankoopen van kavelstrooken, de stichting
van molens, het graven van wijken, het verkavelen der
gronden enz., een aanzienlijk bedrag eischt, leert onder
anderen de droogmaking van het nabuiige 50 Vccndistrict, J ;
waartoe behooren de, wegens de daarop gehouden interna­ ik
tionale hardrüderijen, bekende veenplassen bg Hcerevweeh, i
i 1,900 hectare groot, waarvoor een bedrag van meer i
dan fl75.000 werd gevorderd. j
De droogmaking van den zoogenaamden Bectsócr polder, i`
die in werkelijkheid tot nu toe niets anders is dan een
vervenings­ of remkring, zal dus eerst na vele jaren kunen `
geschieden.
- De daarmede strijdige en onware .voorstellingen, door
schrijvers uit deze provincie in onderscheidene nieuwsbladen j
gegeven en het gekleurd tafereel, door een lid der Tweede
Kamer der Staten Generaal uit Friesland, daaromtrent in die
kamer opgehangen, berusten dan ook geheel op onbekendheid ,
met de plaatselijke toestanden en op gebrek aan kennis g
van de wettelnke voorschriften op de verveningen in Fries-· X
` Zcmcl in het algemeen en van die voor dezen polder in
W het büzonder. _
Nu kan verschillend worden gedacht over de vraag, of .
j het niet wenschelük ware geweest, reeds vroeger een dijk ­
j ten behoeve van de hier bestaande verveningen te leggen.
‘ Met het oog echter op de vele andere veenpolders in de
provincie, die door eene te vroege bedijking in groote gel­· ï
delijke ongelegenheid zijn gebracht, waardoor tevens is.
jj veroorzaakt, dat de laatstelijk in die polders vergraven ·
Fl
ïl " a

gl

, , ,._, , , i ,,4, , _ _ ,,444 ,, .....-.,.....ë......%........................«­=­·­« m