HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 51

JPEG (Deze pagina), 791.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

l
49
j veel mogelijk vast polderpeil, i F.10 M. + Z.P., kan g
worden gehouden. ii
Deze eerste, algemeene bedijking vordert echter met hare i ·
kosten van onteigening, die van kunstwerken enz. eene
uitgaaf, geraamd op f 285,000. Y
Q Dat bedrag is thans aan slikgeld, vóór en na 1868 op- ­­
gebracht, beschikbaar, ja, er bestaat nog bovendien eene som Q
, van ongeveer f 30,000. Doch, zal een reservefonds wor- i
l den geschapen, dat f 10,000 aan renten kan afwerpen -
eene som die voor den polder van het 4e en 5e veen- 1
{ district is bepaald en voor meer dan °/,0 aanwezig is, -- ï
ij dan zal nog ongeveer f 240,000 op het Grootboek Nat.
, Werk. Schuld uit de verder op te brengen slikgeldfondsen _
moeten worden belegd. `
j Nu zal, nadat de dijk is aangelegd, het slikgeld wel i
E van f 1.50 tot f 2.50 worden verhoogd en het tegen- {
woordig jaarlüksch bedrag der slikgelden van ongeveer
f 12,000, bij gelijke vervening, klimmen tot f20,000, ‘
doch daarentegen zullen de jaarlijksche uitgaven, die thans ,
3,000 à. f4,000 beloopen, wegens het onderhoud der be-
dijking, met hare sluizen enz., de jaarwedden van molenaars,
sluis- en brugwaohters en bij aanwending van stoom, de J
E kosten van steenkool enz., met ten minste f 6,000 stijgen.
Eerst als dit reservefonds tot gemeld bedrag is geklom- ·
l · men, zal, volgens het bestaand octrooi, van eene alge- i
l meene droogmaking der door de vervening ontstane wa- ·i
`«. i terplassen sprake kunnen zijn. f
j Wel hebben de eigenaren van verveende gronden de j
jl bevoegdheid deze, onder door de Staten te stellen regelen, L
droog te maken, doch, wegens de in den regel daaraan verbon-
den groote kosten, werd van die bevoegdheid in andere L
`
1
j I
Y . . "` i` J