HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 50

JPEG (Deze pagina), 778.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

l;
is
Hieruit blükt alzoo, dat de binnen de grenzen van den ï
6V€I1l]Ll€€lBl'l pOl(lGl' VG1'gl`ü»VGIl V€€1'lg1`Ol1d€‘,1l llëiï VGl`€IlSClllï6 L,
slikgeld moeten hebben afgeworpen, ten einde daaruit de
kosten der bedijking o. a. te kunnen bestrijden; dat daarna
uit de verdere, binnen de bedijking te heffen slikgelden
een kapitaal moet worden gevormd, ruim voldoende, on1 i
uit de renten daarvan alle kosten van onderhoud der om-
dijking en die van het beheer des polders te kunnen dekken,
tervvül eerst later gelden zullen kunnen worden opgelegd
of moeten worden gevonden, noodig voor eene algemeene
W of gedeeltelijke droogmaking van de in den polder gelegen
V8I`V€GH(l€ gl`O11Cl.GIl. ij
Van de bedoelde, bn het octrooi voorgeschreven be- ,
dijking bestaat echter voor alsnog niets meer dan hare
betrekkelijke profielen en cijfers, alzoo eene bedijking op
het papier.
De veengronden, waar om zg zal worden gelegd, vor-
HIGH i]l1ELHS IlOg GGD VOOl' ll€l3 bO€Z€1T1V‘ELlZ€1` d€1` provincie
open terrein. Op onderscheidene plaatsen daarin wordt ge-
veend. Van andere perceelen is de vervening bereids afge-
loopen tengevolge waarvan deze in Water zün herschapen.
Ten einde, ten behoeve van de voort te zetten verveningen,
meester van het water te zgn, d. i. om niet te veel en
· tevens niet te weinig water voor de verveningen te hebben,
zijn de plaatsen, waar geveend wordt, met dijken of dijkjes l ·
omgeven en wordt, bij een voor de verveningen te hoogen
stand van het water, dit uitgemalen en op een voor deze- r-
l noodig geacht peil gehouden. j
g ’VVordt er evenvvel een bedijking om het terrein gelegd,
dan komen de verveningen in gunstiger toestand, dewijl
{ dan het Water binnen de algemeene bedüking op een zoo-
e r
l
l ç