HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 5

JPEG (Deze pagina), 832.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

.... ­­­·­­.•.l·¢<·«,««,=»··»£i«·==¢
i /·’""`­`.
` «/ _#!Rïl"ZE:`ç~ . ,
:<>»:» 5% r
_;Jf,)ä ·__._
. ‘·4§. ·,_ ` 5
’ ï·f'{1'ç`vIQ ij ‘ ·
r ‘~--;,51 lx hl. / ei-
/«> ""·’
Cïam 0/en vezez /
.· De Heer D. VAN Konmnnivnune, Controleur van de Directe
j Belastingen en het Kadaster te Leeuwarden, lid van het
gi hoofd- en van het Dagelijksch bestuur der Friesche Maat- ,
» schappij van Landbouw en als zoodanig lid eener Commissie, là
Y om de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten te dienen 3
van advies en voorlichting betreffende den landbouw enz. in °
jj Friesland, plaatste in de ,,MecZecleeZingen" , het orgaan van ge-
B, melde Maatschappij, van 15 Maart het volgend opstel:
jl ,,Frieslands Slikgeldmillioenenw `
ij · Onze provincie, die volgens Mr. Pierson het Ierland van Neder-
land dreigt te worden moge verarmen, zij is rijk aan slikgelden,
jj waarvan men de hoogste bedragen juist aantreft in die gemeenten,
? alwaar de verarming het grootst is.
ti A1 zijn de bedragen van hetgeen tot op 1 Jan. 1892 is opgepot,
_ niet bekend`, uit de cijfers, voorkomende in het prov. verslag van
jl 1890, die hieronder zijn afgedrukt , kan worden opgemaakt, dat voor
armengeld thans genoegzaam 9‘/2 ton aanwezig is, terwijl meer dan
2 millioen reëel kapitaal aan slikgeld voorhanden is , ongerekend de 5
jj gekweekte rente tot 1 Jan. ll. en de opbrengst der kohieren over J
de beide laatst verloopen jaren. Q
` Daar de rente der armengelden aan de Armbesturen wordt uitge- Q
keerd, zoo kunnen deze buiten beschouwing blijven.
· Het slikgeldfonds is bestemd voor de bepoldering en drooginaking L;
· L of drooghouding der uit- of afgeveende gronden, zegt art. 2 van
I · het Reglement op de Lage Verveeningen. De bepoldering, droog- j
making of drooghouding zal steeds moeten geschieden, tenzij de
Provinciale Staten haar als bij uitzondering onnoodig oordeelen, in
welk geval zij aan de opgebrachte slikgelden, gna belanghebbenden
_ te hebben gehoord, die bestemming geven, welke zij het meest
j
i l
V Y Y ä